• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.07.2021

7. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 06.07.2021.godine, sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 13.07.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u kinosali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 17.06.2021.godine

 

1. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj-južni dio po zahtjevu Alu Wood Inžinjering; Download

2. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Stari Grad Maglaj, po zahtjevu Bašić Ramiz; Download

3. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Novi Šeher, po zahtjevu Budimir Drago i Budo Export doo Grabovica Žepče; Download

4. Prijedlog Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj- južni dio; Download

5. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio po zahtjevu Hrnjić Minadir i Mulaomerović Melisa; Download

6. Prijedlog Odluke o naknadi troškova izdavanja urbanističke i građevinske dokumentacije; Download

7. Razmatranje zahtjeva za davanje saglasnosti Općinskog vijeća na dodjelu koncesije za eksploataciju prirodne vode na parceli označenoj kao k.č. 1476/3 u KO Donji Rakovac, općina Maglaj, po zahtjevu Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo ZDK; Download

8. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika MZ-a na području općine Maglaj; Download

9. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Maglaj za 2021.godinu; Download

10. a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina, gradskog građevinskog zemljišta, u vlasništvu Općine Maglaj – građevinska parcela broj 72 po Regulacionom planu „Centar Maglaj – južni dio“; Download
b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj; Download

11. Prijedlog Odluke o prodaji motornih vozila u vlasništvu Općine Maglaj; Download

12. Izvještaj o radu JU za 2020 godinu i Plan i program rada za 2021.godinu(„Narodna apoteka“, Dom kulture „Edhem Mulabdić“, „Centar za socijalni rad“ i „Narodna biblioteka“); Download

13. a) Izvještaj o radu Općinskog urbanističko-građevinskog i putnog inspektora za period od 01.01. – 31.12.2020.godine; Download
b) Plan rada urbanističko–građevinskog i putnog inspektora za 2021.godinu; Download

14. a) Izvještaj o radu Komunalno-sanitarno-vodoprivrednog inspektora za 2020.godinu; Download
b) Program rada Komunalno-sanitarno-vodoprivrednog inspektora za 2021.godinu; Download

15. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Maglaj za 2020.godinu; Download

16. Informacija o stanju i kretanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine Maglaj u 2020.godini – u saradnji sa Biroom rada Maglaj; Download

17. Informacija o deminiranju, obilježavanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na teritoriji općine Maglaj u 2020. godini; Download

18. Informacija o stanju zaštite od požara na području općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2020.godine; Download

19.Informacija o upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/2022 godinu; Download

20. a) Informacija o gazdovanju šumama na području općine Maglaj u 2020. i 2021; Download
b)Informacija o gospodarenju šumama na području ZDK u 2020.godini i planovi gospodarenja za 2021.godinu. Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.