• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.10.2022

20. redovna sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. i člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj - prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 17.10.2022.godine, sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 24.10.2022. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Verifikacija Zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 08.09.2022.godine.

DNEVNI RED

1. Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna za period 01.01. - 30.06.2022. godine, Download

2. Periodični finansijski izvještaj za period 01.01. - 30.06.2022. godine - informacija, Download

3. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve 01.01. - 30.06.2022. godine, Download

4. Izvještaj o implementaciji "Strategije razvoja općine Maglaj 2021 - 2027. godine" -
Izvještaj o razvoju za 2021. godinu, Download

5. Izvještaj o radu za 2021/2022 JU „Dječiji vrtić“ Maglaj sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj, Download

6. Program rada JU „Dječiji vrtić“ Maglaj za 2022/2023. godinu, Download

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, Download

8. Informacija o toku izrade Prostornog plana općine Maglaj, Download

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene urbanističkog plana „Kosova“ po zahtjevu Husić Eldina, Download

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene urbanističkog plana „Kosova“ po zahtjevu Mešić Elvira, Download

11. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Omerdino polje“ Maglaj po zahtjevu Damira Olujića, po Zaključku Općinskog vijeća broj: 02-4-1-580-14/22 od 31.03.2022. godine, Download

12. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Budimir Dragi iz Novog Šehera radi oblikovanja građevinske parcele, Download

13. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Mahmutagić Mirsadu i Mahmutagić Dženani iz Maglaja radi oblikovanja građevinske parcele, Download

14. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi KO Čobe, Download

15. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora Komunalnog javnog društva doo Maglaj, Download

16. Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU „Narodna apoteka“ Maglaj, Download

17. Odluka o razrješenju člana Općinske izborne komisije Maglaj, Download

18. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Maglaj. Download

Vijećnička pitanja i inicijative.