• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.03.2022

14. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj - prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 24.03.2022.godine, sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 31.03.2022. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.


Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 28.02.2022.godine

1. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2021.godinu; Download

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2021.godine; Download

3. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve od 01.01. – 31.12.2021.godine; Download

4. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2021. godine - informacija; Download

5. Nacrt Programa utroška sredstava - poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2022.godinu; Download

6. a) Plan i program rada JP Veterinarska stanica za 2022.godinu;  Download
    b) Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica Maglaj; Download

7. Izvještaj o radu JP KJD Maglaj; Download

8. Davanje prethodne saglasnosti Skupštini KJD doo Maglaj na: Download
a)Odluku o dopunama Statuta Komunalnog javnog društva doo Maglaj, broj:01-1023-1-7/21, 01-1023-1-7-1/21(prečišćen tekst); Download
b)Odluku o proširenj u djelatnosti Komunalnog javnog društva doo Maglaj u unutrašnjem prometu; Download
c)Odluku o izmjenama Odluke o dopunama Statuta Komunalnog javnog društva doo Maglaj, broj:01-1023-1-7/21; Download

9. a) Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Maglaj za 2021.godinu; Download
    b)Program rada Općinske izborne komisije Maglaj za 2022.godinu; Download

10. Usklađivanje broja članova Općinske izborne komisije Maglaj; Download

11. Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Maglaj za 2022.godinu; Download

12. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio" po zahtjevu "Alu Wood Inžinjering" d.o.o. Maglaj; Download

13. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana "Kosova" po zahtjevu "Džino Petrol" d.o.o. Maglaj; Download

14. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Omerdino polje“ po zahtjevu Damir Olujić; Download

15. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina - Hrnjić Minadir, Mulaomerović Melisa i Općina Maglaj; Download

16. Prijedlog Odluke o prijevremenom ustupanju objekta Delibegov Han Medžlisu IZ Maglaj; Download

17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za uspostavu zaštićenih područja prirode u općini Maglaj:
a) pećina Mokra Megara u Donjem Rakovcu;  Download
b) područje planinskog vrha Matinski vis na području mjesne zajednice Čobe iKopice; Download

18. Izvještaj o upravnom rješavanju i provedenim upravnim postupcima jedinstvenog organa uprave Općine Maglaj za 2021.godinu; Download

19. Informacija o radu boračkih udruženja sa finansijskim izvještajem o utrošku sredstava dodjeljenih iz Budžeta Općine Maglaj za 2021.godinu, sa planom i programom rada za 2022.godinu; Download

20. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Maglaj za 2021. godinu; Download

21. Informacija o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području općine Maglaj – jesenja faza; Download

22. a) Izvještaj o radu Komunalno, sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2021.godinu; Download
      b)Program rada Komunalno, sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2022.godinu; Download

23. a) Izvještaj o radu Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za period 01.01.-31.12.2021.godine; Download
     b) Plan rada Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2022.godinu. Download

Vijećnička pitanja i inicijative.