• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.02.2022

13. redovna sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 21.02.2022.godine, sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 28.02.2022. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.
Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 10.02.2022.godine

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022.godinu; Download

2. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio, po zahtjevu Alu Wood Inžinjering d.o.o. Maglaj; Download

3. Nacrt Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio, po zahtjevu MEGA TAS doo Maglaj; Download

4. Nacrt Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana Kosova, po zahtjevu Džino Petrol doo Maglaj; Download

5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi k.o. Maglaj (Ćibrić Ćazim); Download

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kulaš (Džemal) Nihadu iz Kosove, općina Maglaj, za iskop i polaganje cijevi za vodovod za domaćinstvo preko dijela nekretnine u k.o. Kosova upisane kao javno dobro; Download

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za veći broj upisane djece u JU “Dječiji vrtić” Maglaj; Download

8. Plan rada općinskog organa uprave Općine Maglaj – Općinski načelnik za 2022.godinu; Download

9. a)Izvještaj Općinskog pravobranilaštva Maglaj za period 01.01.2021.–31.12 2021.godinu; Download
    b)Osnovni zadaci i programska orjentacija za rad u 2022.godini; Download

10. Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2022.godinu; Download

11. Plan i program rada Komunalnog javnog društva doo Maglaj za period 01.01. 31.12.2022.godina; Download

12. a)Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija općine Maglaj za 2021.godinu; Download
      b)Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2022 – 2024.godine; Download

13. Plan i program održavanja, sanacije, rekonstrukcije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih puteva i gradskih ulica sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu; Download

14. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2021.godinu; Download

15. a)Izvještaj o radu Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za period 01-01- 31.12.2021.godine; Download
     b)Plan rada Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2022.godinu; Download

16. a)Izvještaj o radu Komunalno, sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2021.godinu; Download
      b)Program rada Komunalno, sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2022.godinu; Download

17. Izvještaj o upravnom rješavanju i provedenim upravnim postupcima jedinstvenog organa uprave Općine Maglaj za 2021.godinu; Download

18. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Maglaj za 2021. godinu; Download

19. Informacija o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području općine Maglaj – jesenja faza. Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.