• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.05.2021

5. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 10.05.2021.godine, sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 18.05.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u kinosali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 21.04.2021.godine

 

DNEVNI RED

1. Izvještaj o radu Jedinstvenog organa uprave Općina Maglaj za period 01.01.-31.12.2020.godine; Download

2. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020.godinu; Download

3. Informacija o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2020.godinu; Download

4.
a) Izvještaj o radu OIK za 2020.godinu; Download
b) Program rada OIK za 2021.godinu; Download

5. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.03.2021.godine; Download

6. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koficijenata za plaće, dodataka na plaću, naknada plaće izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Maglaj; Download

7. Nacrt Odluke o naknadi troškova izdavanja urbanističke i građevinske dokumentacije; Download

8. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične Izmjene Regulacionog plana “Centar Maglaj-sjeverni dio” po zahtjevu “EURO MEAT” doo Maglaj; Download

9. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio” po zahtjevu “Alu Wood Inžinjering” doo Maglaj; Download

10. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj Izmjeni Regulacionog plana “STARI GRAD” Maglaj po zahtjevu Lokmić Enise; Download

11. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj Izmjeni Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio”; Download

12. Rješenje o razrješenju i imenovanju novog člana Komisije za dodjelu javnih priznanja;

13. Izvještaj o realizaciji programa održavanja javne higijene sa finansijskim pokazateljima za 2020.godinu; Download

14. Izvještaj o realizaciji programa održavanja javnog zelenila sa finansijskim pokazateljima za 2020.godinu; Download

15. Izvještaj o realizaciji zbrinjavanja pasa lutalica sa finansijskim pokazateljima za 2020.godinu; Download

16. Izvještaj o održavanju i sanaciji javne rasvjete sa finansijskim pokazateljima; Download

17. Informacija o provedbi Odluke o dodjeli poslovnih prostorija udruženjima građana i humanitarnim organizacijama na teritoriji općine Maglaj; Download

18. Informacija o radu boračkih udruženja sa finansijskim izvještajem o utrošku sredstava dodjeljenih iz Budžeta Općine Maglaj (kroz izvještaje o radu za 2020 i planove rada za 2021.godinu); Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.