• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.04.2021

4. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 12.04.2021.godine, sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 21.04.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u kinosali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 11.03.2021.godine

 

DNEVNI RED

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2020.godine; Download

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2021. godinu; Download

3. Periodični finansijski izvještaj Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2020.godine; Download

4. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika MZ-a na općini Maglaj; Download

5. Prijedlog Odluke o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima Komisija Općinskog vijeća; Download

6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka i samostalnih vijećnika u 2021.godini; Download

7. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinske izborne komisije; Download

8. Izvještaj o realizaciji implementacije „Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020. godina“ - revidirana 2018 - 2020. godina za 2020. godinu; Download

9. Nacrt dokumenta „Strategija razvoja općine Maglaj za period 2021 - 2027. godina“; Download

10. Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2021. godinu; Download

11. Nacrt Programa utroška sredstava - poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2021. godinu; Download

12. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Omerdino Polje“ po zahtjevu Mulalić Naser, Zukić Majda i Ustalić Salim; Download

13. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „ Centar Maglaj-južni dio“ po zahtjevu Džino Petrol doo Maglaj; Download

14. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ po zahtjevu Džino doo Maglaj; Download

15. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Stari Grad“ po zahtjevu Bašić Ramiz; Download

16. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“ Maglaj po zahtjevu Budimir Drago i „Budo Export“ doo Grabovica Žepče; Download

17. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“ Maglaj po zahtjevu Ćaić Mario; Download

18. Odluka o davanju na upravljanje KJD-u izgrađene vodovodne mreže Poljice; Download

19. Nacrt Odluke o upravljanju Grobljem Borik. Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.