• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.06.2020

38. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 09.06.2020.godine, sazivam 38. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 17.06.2020. godine sa početkom u 09:00 sati, u kino sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Verifikaciju Zapisnika sa 37. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane 16.03.2020.godine i Zapisnika sa 3. vanredne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane 21.05.2020.godine.

 

DNEVNI RED

1. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. -31.03.2020.godine; Download

2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Krupić (Omer) Medina radi oblikovanja građevinske parcele; Download

3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Biljinac (Huso) Bekrija iz Ozimica općina Žepče, radi oblikovanja građevinske parcele; Download

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti PD „Alu Wood Inžinjering“ d.o.o. Maglaj, za korištenje zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj za izgradnju AB rampe za motorna vozila; Download

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj, Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini Medžlisu islamske zajednice Maglaj, na ime naknade za zemljište označeno sa k.č.br.2405 k.o. Maglaj, koje ulazi u sastav građevinske parcele broj 72 po Regulacionom planu „Maglaj Centar – južni dio“; Download

6. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – južni dio“; Download

7. Nacrt Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio.“; Download

8. Prijedlog Odluke o djelimičnom pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ po zahtjevu Policijske stanice Maglaj; Download

9. Prijedlog Odluke o prodajnoj cijeni zemljišta za formiranje građevinske parcele za objekte u zoni Ul. Antuna Hangina i Civilnih žrtava rata; Download

10.
a) Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije;
b)Odluka o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije; Download

11. Program utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2020.godinu; Download

12. Prijedlog Rješenja o poništenju pravosnažnog rješenja Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-05-1-625/19 od 28.03.2019.godine i formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Mujić (Mustafe) Asima iz Maglaja i dodjele zemljišta radi formiranja građevinske parcele; Download