• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.03.2023

25. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj - prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 20.03.2023. godine, sazivam 25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za četvrtak, 30.03.2023. godine, sa početkom u 09:30 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, održane 28.02.2023. godine.

DNEVNI RED

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2022. godine, Download

2. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve od 01.01. – 31.12.2022. godine, Download

3. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022. godinu, Download

4. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2022. godine (Informacija), Download

5. Prijedlog Odluke o izmjeni naziva pozicije u Budžetu/Proračunu Općine Maglaj za 2023. godinu, Download

6. a) Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Maglaj za period 01.01.2022. – 31.12.2022. godina, Download
b) Program rada Općinskog pravobranilaštva Maglaj za 2023. godinu, Download

7. a) Prijedlog Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje Općinskog pravobranioca Maglaj, Download
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na poziciju Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Maglaj, Download

8. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“ Maglaj po zahtjevu Pervan (Marko) Zoran, Download

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju obaloutvrde lijeve obale rijeke Bosne, dionica od Gradskog mosta do Željezničkog (Vatrenog) mosta, Download

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj iz reda osnivača, Download

11. Izvještaj o radu Komunalnog javnog društva doo Maglaj za 2022. godinu, Download

12. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ doo Maglaj za 2022. godinu, Download

13. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2022. -2024. godinu, Download

14. Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2023. – 2025. godinu, Download

15. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2022. godinu, Download

16. Program rada mjesnih zajednica za 2023. godinu, Download

17. Prijedlog Kriterija za dodjelu nagrada mjesnim zajednicama i pojedincima sa područja općine Maglaj, Download

18. Informacija o stanju iz oblasti poljoprivrede na području općine Maglaj za 2022. godinu, Download

19. Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2023.godinu, Download

20. Informacija o deminiranju, obilježavanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na općini Maglaj u 2022. godini. Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.