• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.10.2023

1. tematska sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa sjednice Kolegija Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 27.09.2023. godine, sazivam 1. tematsku sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za četvrtak, 12.10.2023. godine, sa početkom u 15,00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.


Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

1. Analiza stanja sa prijedlogom sanacije i finansijske konsolidacije po svim djelatnostima za period od tri godine, uključujući i plan unutrašnje racionalizacije materijalnih i kadrovskih resursa broj: 01-1312-3/23 od 11.09.2023. godine (Analiza sadrži i polugodišnji izvještaj o poslovanju) Download

2. Odluka o utvrđivanju cijena isporuke vode, odvodnje kanalizacije i prikupljanja i odvoza komunalnog otpada broj: 01-1312-3-1/23 od 11.09.2023. godine Download

3. Odluka broj: 01-1312-3-2/23 11.09.2023. godine o izmjeni Odluke o formiranju cijena pijačnih usluga na Gradskoj pijaci u Maglaju broj: NO-4/19 od 18.02.2019. godine Download

4. Prijedlog Odluke o standardima pružanja komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje otpadnih voda i prikupljanja i odvoza komunalnog otpada Download

5. Prijedlog Tarifnog sistema za obračun usluga isporuke vode, odvodnje kanalizacije i prikupljanja i odvoza komunalnog otpada Download

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Revizije finansijskih izvještaja za period 01.01. – 31.12.2022. godine Download

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka za 2022. godinu. Download