• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.08.2023

30. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa sjednice Kolegija Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 31.08.2023. godine, sazivam 30. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za četvrtak, 07.09.2023. godine, sa početkom u 16,00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj. 

 

Za sjednicu predlažem:

 

Verifikacija Zapisnika sa 29. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, održane dana 11.07.2023. godine.

 

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ KO Strupina, općina Maglaj Download

2. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ Download

3. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“, po zahtjevu Pervan Zorana Download

4. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Omerdino Polje“, po zahtjevu Bećirović Sulje Download

5. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“, po zahtjevu Budimir Marinka Download

6. Prijedlog Odluke o prihvatanju poklona nekretnine-zemljišta (po ponudi Omersoftić Aziza) Download

7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Šahman (Hasib) Sadiku iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele Download

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Zenica za izvođenje radova na polaganju podzemnog 0,4 kV kabla preko dijela nekretnine upisane kao javno dobro Download

9.

a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj Download

b) Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Prijave za registraciju u postupku promjene lica ovlaštenog za zastupanje Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj, kod nadležnog registarskog suda Download

10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Maglaj za 2023. godinu Download

11.

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju/organiziranju općinskih službi za upravu Općine Maglaj Download

b) Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Maglaj Download

12. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2023. godine Download

13. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2023. godine Download

14. Informacija o stanju obrta, malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj Download

15. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području općine Maglaj Download

16. Informacija o toku postupka imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.