• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.12.2021

11. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 20.12.2021.godine, sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 28.12.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 30.11.2021.godine.

1. a)Prijedlog Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2022.godinu; Download
    b)Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2022.godinu; Download

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama općine Maglaj; Download

3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele (Mašić Ševala); Download

4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele (Lokmić Enisa); Download

5. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ po zahtjevu „Alu Wood Inžinjering“ d.o.o. Maglaj; Download

6. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina i davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini; Download

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2022.godinu; Download

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju izgrađenim objektom dijela primarne vodovodne mreže za dio naselja Misurići, Općina Maglaj; Download

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju izgrađenim objektom Prve faze primarne vodovodne mreže Poslovne zone Misurići, Općina Maglaj; Download

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na upravljanje KJD-u izgrađene vodovodne mreže Poljice; Download

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JP Veterinarska stanica doo Maglaj; Download

12. Usvajanje Metodologije MZ-a; Download

13. Godišnji plan potencijalnih JPP projekata za 2022.godinu; Download

14. Srednjoročni plan potencijalnih JPP projekata za 2022-2024.godina; Download

15. Informacija o realizaciji i spisak korisnika sredstava Budžeta Općine Maglaj za period 2011 – 2020.godina po programu Start-up podrške zapošljavanju mladih i nezaposlenih; Download

16. Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Maglaj; Download

17. Informacija o stipendiranju studenata sa teritorije općine Maglaj za školsku 2020/2021 godinu; Download

18. Informacija o radu JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK za 2020.godinu. Download

Vijećnička pitanja i inicijative.