• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.10.2021

9. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 21.10.2021.godine, sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 28.10.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u kinosali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 23.09.2021.godine.

1. Prijedlog Odluke o odabiru lokacije za izgradnju mosta preko rijeke Bosne između Bradića i Krsnog Polja; Download

2. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina ( Mrvoljak Nisveta); Download

3. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi ( Mašić Ševala); Download

4. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „STARI GRAD“ Maglaj po zahtjevu Lokmić Enise; Download

5. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“, po zahtjevu Hasić Anite; Download

6. Prijedlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj; Download

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru broj:02-05-1-1511/18 od 04.07.2018.godine; Download

8. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja načelniku općine u postupku okončanja pravnih procedura za objekat namijenjen za socijalno - neprofitno stanovanje, upisan u ZK uložak broj 1770 k.č. broj 2348/3 „Zgrada i Dvorište“; Download

9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Husić Mehmeda iz Kosove; Download

10. Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU „Narodna apoteka“ Maglaj (član ispred Ministarstva zdravstva Zeničko –dobojskog kantona); Download

11. Izvještaj o radu JU “Dječiji vrtić” Maglaj za 2019/2020 i 2020/21 sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj; Download

12. Program rada za 2021/2022 JU “Dječiji vrtić” Maglaj; Download

13. Informacija o radu privatnih predškolskih ustanova za 2020/2021 godine, koje se sufinansiraju iz Budžeta Općine Maglaj; Download

14. Program rada privatnih predškolskih ustanova za 2021/2022 godinu, koje se sufinansiraju iz Budžeta Općine Maglaj; Download

15. Usvajanje Lokalnog akcionog plana za re/integraciju bh državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na područje općine Maglaj za period 2021-2024. Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.