• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.11.2023

Nastavak 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60, a u vezi sa članom 79. stav (3) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13), sazivam nastavak 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj za srijedu, 29.11.2023. godine, sa početkom u 16,00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2023. godine Download

2. Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2024. godinu Download

3. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2024. godinu Download

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju/organiziranju općinskih službi za upravu Općine Maglaj Download

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Maglaj Download

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora KJD d.o.o. Maglaj Download

7. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općinskog vijeća Maglaj na Skupštini „KJD“ d.o.o. Maglaj Download

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru Download

9. Prijedlog Odluke o istupanju Općine Maglaj iz članstva Regionalne ekonomske zajednice „REZ“ d.o.o. Zenica Download

10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Jusufbašić (Mahmut) Asimu iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele Download

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ K.O. Strupina, Općina Maglaj Download

12. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Novi Šeher po zahtjevu Pervan Zorana Download

13. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Maglaj-Centar Južni dio“ po zahtjevu firme „AICOMP“ doo Maglaj Download

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj Download

15. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01 – 30.09.2023. godine Download

16. Rješenje o imenovanju Komisije za nadležnost koordinacije i praćenje efekata provedbe propisa, pružanja komunalnih usluga i cijena prema krajnjim korisnicima Download

17. Izvještaj o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Maglaj za period 01.05.2023. godine do 31.08.2023. godine Download

18. Izvještaj o radu za 2022/2023. godinu JU „Dječiji vrtić“ Maglaj sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj Download

19. Program rada JU “Dječiji vrtić“ Maglaj za 2023/2024. godinu Download

20. Informacija o radu privatnih predškolskih ustanova za 2021/2022.godinu, koje se sufinansiraju iz Budžeta Općine Maglaj sa programom rada za 2022/2023. godinu Download

21. Informacija o aktivnostima izrade elaborata o zdravstvenom stanju stabala u drvoredima u ulicama Aleja ljiljana i Viteška, općina Maglaj i planiranim aktivnostima u narednom periodu predviđenih elaboratom Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.