• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.05.2022

15. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj - prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 05.05.2022.godine, sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 16.05.2022. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 31.03.2022.godine.

1. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.03.2022.godine; Download

2. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve od 01.01.-31.03.2022.godine; Download

3. Prijedlog Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2022.godinu; Download

4. Prijedlog Programa utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2022.godinu; Download

5. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Misurići“ (po zahtjevu Bašić Esada); Download

6. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Misurići“ (po zahtjevu Čolaković Nedima); Download

7. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ (po zahtjevu MEGATAS doo Maglaj); Download

8. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ (po zahtjevu Bajrić Ragiba); Download

9. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Kosova“ (po zahtjevu Smajić Samila i Smajić Muradifa); Download

10. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Liješnica“; Download

11. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta radi oblikovanja građevinske parcele označene sa „20a“ po IRP „Centar Maglaj-sjeverni dio“ (po zahtjevu „Alu Wood“ doo); Download

12. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta radi oblikovanja građevinske parcele označene sa „20b“ po IRP „Centar Maglaj-sjeverni dio“ (po zahtjevu „Alu Wood“ doo); Download

13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pečatu Općine Maglaj; Download

14. a) Rješenje o razrješenju člana Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo; Download
      b) Rješenje o imenovanju člana Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo; Download

15. Odluka o imenovanju povjerenika MZ na području općine Maglaj. Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.