• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.12.2017

13.redovna sjednica općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 13. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 20.12.2017. godine, sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 28.12.2017. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

DNEVNI RED

1.
a) Prijedlog Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2018.godinu;  Download
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2018.godinu; Download

2. Odluka naknade o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i učešća u radu Komisija Općinskog vijeća; Download

3. Nacrt Strategije razvoja Općine Maglaj 2012-2020. godine – revidirana za period 2018.- 2020. godina; Download

4. Prijedlog o donošenju Odluke o usklađivanju organizacije i podataka od značaja za pravni promet JP «Veterinarska stanica» Maglaj i organizovanja JP «Veterinarska stanica» Maglaj u d.o.o. sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH;

5. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina u predmetu Mašić (Salih) Ševala; Download 

6. Prijedlog Odluke o osnivanju zdravstvenog savjeta;  Download

7. Prijedlog Godišnjeg plana potencijalnih projekata JPP-a za 2018. godinu;  Download

8. Informacija o realizaciji zaključaka OV sa Tematske sjednice;  Download

9. Informacija o efektima provođenja Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na
istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa u dijelu Starog grada, općine Maglaj;  Download

10. Informacija o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistemskoj deratizaciji, dezinfekciji i
dezinsekciji na području općine Maglaj – jesenja faza 2017. godine; Download

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

- Vijećnička pitanja i inicijative.

 

PREDSJEDAVAJUĆA OV,
Svjetlana Zamboni