• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.08.2017

9. redovna sjednica Općinskog Vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 9. sjednice  Kolegija  Općinskog vijeća održanog dana  14.08.2017. godine, sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za utorak, 22.08.2017. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

 

Za sjednicu predlažem:  

 

Verifikaciju Zapisnika sa  8. redovne  sjednice Općinskog vijeća Maglaj  

 

DNEVNI   RED

1.  Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2017. godine; Download 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2017. godinu; Download

3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2017. godinu; Download

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana «Groblje Borik» u Maglaju;  Download

5. Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana «Groblje Borik» u Maglaju; Download

6. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana «Centar Maglaj – sjeverni dio; Download

7. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina - zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj i vlasništvo Gračić (Salih) Senad iz Maglaja; Download

8. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina - zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj i vlasništvo Bašić Amir  iz Maglaja; Download

9. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina - zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj i vlasništvo Kalabić Hakije iz  Maglaja; Download

10. Prijedlog Odluke o privremenom upravljanju, uređivanju i održavanju pijace rabljene i druge robe; Download

11. Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi; Download

12. Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade; Download

13. Odluka o kućnom redu, upravljanju, održavanju i korištenju stambenih i stambeno-poslovnih objekata; Download

14. Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja; Download

15. Informacija o rezultatima utvrđenog stanja nekretnina u posjedu – vlasništvu Općine Maglaj, a koje bespravno koriste druga lica; Download

16. Zaključak o obustavi postupka po zahtjevu RVI za dodjelu zemljišta, zbog odustanka i poništenje Rješenja Općinskog vijeća Maglaj 02-05-1-1617/17 od 07.07.2017.godine; Download

17. Prijedlog Odluke o davanju naziva Kino sali  Doma kulture «Edhem Mulabdić» u Maglaju, a po prijedlogu Ambasade Republike Francuske; Download

18. Informacija o klizištima na području općine Maglaj; Download

 

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

 

 -      Vijećnička pitanja i inicijative.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆA OV,

Svjetlana Zamboni