• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.11.2014

22. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija od 10.11. 2014. godine,


SAZIVAM
22. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan ČETVRTAK, 27.11 2014.godine u 16,00sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» MaglajDNEVNI RED


1. Aktuelna situacija na području Općine Maglaj Download

2. Inicijativa Udruženja poslodavaca «15.maj» Maglaj Download

3. Informacija o izvršenju Budžeta/Proračuna za period 01.01. – 30.09.2014. godine

4. Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2015. godinu Download

5. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2015.godinu Download

6. Akti iz Službe za urbanizam , geodetske i imovinsko pravne poslove
- Odluka o pristupanju izradi «Urbanističkog plana» Kosova općina Maglaj, Download
- Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava svojine u korist Zukić (Alije) Zijada iz Maglaja, kao graditelja garaže na građevinskom zemljištu, Download
- Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja i formira se građevinska parcela za gradnju stambeno-poslovnog objekta u korist Mahmić (Ferid) Nurudina iz Maglaja, Download
- Rješenje o formiranju građevinske parcele za deponiju komunalnog otpada na lokalitetu «Nekolj» u korist Općine Maglaj i formiranje građevinske parcele za deponiju industrijskog otpada na navedenom lokalitetu u korist «Natron Hayat» d.o.o. Maglaj u skladu sa Regulacionim planom Tvornice «Natron» Maglaj i Prostornim planom općine Maglaj, Download

7. Odluka Općinskog vijeća Maglaj o raspisivanju referenduma za područje MZ Novi Šeher Download

8. Nacrt Programa rada OV za 2015.godinu Download


Vijećnička pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić