• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.05.2014

Naredba Općinskog štaba civilne zaštite

Na temelju člana 111. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nsreća („Službene novine FBIH“ , broj:39/03, 22/06 i 43/10), Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite Maglaj broj: 07-44-1-4017/10 od 23.11.2010. godine i Odluke Vlade Federacije BIH o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BIH V. Broj:870/2014 od 15.05.2014. godine, Općinski štab civilne zaštite donosi:

N A R E D B U


1. Zadužuju se Općinski crveni krst/križ i MDD „Merhamet“ da zajedničkim djelovanjem uskladište u Crveni krst/križ općine Maglaj svu konzerviranu hranu i prerađevine iz skladišta „Primus“ objekta.

2. Konzervirana hrana će biti dijeljenja bez naloga resorne službe mašinistima i drugim licima koja rade na čišćenju grada sa mehanizacijom.

3. MDD “Merhamet“ će izlaz robe iz skladišta i drugu dokumentaciju predati koordinatoru/ volonteru imenovanom od Općinskog štaba civilne zaštite gospodinu Marinku Kelaviću.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.