• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.03.2014

18. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Vijeća sa 17. sjednice održane dana 20.03.2014.godine, i Kolegija od 26.3.2014.godine,S A Z I V A M
18. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 27.03. 2014. godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» MaglajDNEVNI RED
1.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu

2. a) Prijedlog Budžeta Općine Maglaj za 2014.godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2014.godinu

3.Informacija u vezi okupljanja i zahtjeva grupa građana

4.Prijedlog Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja
5.Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport OV,
- Vijećnička pitanja


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić