• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.03.2014

17. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Kolegija od 3.3.2014.godine ,

S A Z I V A M
17. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 20.03. 2014. godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


DNEVNI RED


1.
a) Prijedlog Budžeta Općine Maglaj za 2014.godinu Download
b)Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2014.godinu Download

2. Prijedlog Inicijative za izmjene i dopune Zakona kao i drugih općih akata iz iste nadležnosti socijalne i zdravstvene zaštite Download

3. Operativni budžetski kalendar za izradu i donođenje Budžeta /Proračuna Općine Maglaj za 2015.godinu i Dokument okvirnog Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2015-2017. godinu Download

4. Prijedlog Programa sa predračunom radova na održavanju izgrađenih komunalnih objekata, gradskog zelenila i zimskog održavanja gradskih javnih površina za 2014.godinu Download

5. Prijedlog Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka za 2014.godinu Download

6. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima OIK-a Maglaj Download

7. Informacija o realizaciji programa rada OV i realizaciji zaključaka i radu Komisija OV Download

8. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2014.godinu Download

9. Izvještaj o radu općinskih inspekcija za 2013.godinu Download

10. Akti iz službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove

- Rješenje Bukarić Mirsada – mijenja se tačka Download
- Prijedlog Odluke sačinjene po zahtjevu Nalić (Himzo) Isaka za dozvolu uknjižbe ugovora Download
- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjene prostornog plana općine Maglaj broj; 02-05-1-1832/13 od 17.10.2013.godine Download
- Prijedlog Odluka o usvajanju plana utroška sredstava ostvarenih po osnovu «naknade za korištenje državnih šuma i naknade za zaštitu okoliša uplaćene od zagađivača zraka Download
- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu broj: 02-05-1-221-2/12 od 7.03.2012.godine Download
- Prijedlog Odluke za prvenstveno pravo preuzimanja – kupnje gradskog zemljišta Kadušić Šemse i dr. i Hadžić Hasan i dr. Download
- Prijedlog Odluke o poništavanju Odluke o prijenosu prava raspolaganja stana UG CŽR Download
- Izjava po zaključku OV Maglaj br. 02-05-1-206/14 vezano za groblja Strupina i Galovac Download

11. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport OV, Download

12. Prijedlog Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja Download

13. Informacija o deminiranju, obilježavanju i uništavanju NUS-a, te provođenju akcije «Žetva» na općini Maglaj u 2013.godini Download

14. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju člana Komisije Download

Vijećnička pitanjaPREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić