• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.02.2024

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Komunalnom javnom društvu Maglaj

Na osnovu člana 4. i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZE-Do kantona (Službene novine ZDK br. 9/23) , člana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u KJD d.o.o. Maglaj broj 01-947/19, 01-1261/19 i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 01-422 /24 od dana 16.02.2024. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

KJD d.o.o. Maglaj, sa sjedištem na adresi Ulica mladih br. 4 Maglaj, na osnovu ukazane potrebe raspisuje javni oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta:
1. Rukovodilac Sektora za operativno – tehničke poslove – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
2. Referent za opće i pravne poslove – 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljnog odsustva, a najduže do jedne godine, uz ugovoreni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kraći opis poslova za radno mjesto Rukovodilac Sektora za operativno – tehničke poslove:
Rukovođenje i koordinacija sektora, praćenje poslovanja svake organizacione jedinice s ciljem postizanja učinkovitosti proizvodnje i kontinuiranog poboljšanja proizvodnih rezultata i poboljšanja usluga koje Društvo nudi, koordiniracija između Direktora i sektora kojim rukovodi, te između organizacionih jedinica u sektoru u kojem vrši rukovodne poslove, obavještavanje Direktora o ukupnoj problematici u sektoru, vrši nadzor nad pripremom ponuda i potrebne investiciono-tehničke dokumentacije za izvođenje radova na izgradnji cjevovoda crpnih stanica, priključaka i drugih objekata, izdaje sve vrste radnih naloga i zadataka u okviru tehničko-operativnih poslova Društva, vrši nadzor nad svim vrstama izdatih saglasnosti za priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, povezanost sa nabavnom službom, potpisuje dokumentaciju tehničke prirode koja se traži od Društva u ime proizvodnje i usluga, učestvuje u radu komisija za priključivanje objekata na komunalnu infrastrukturu, obavlja druge poslove utvrđeni Pravilnikom o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom poslova i radnih zadataka. Iznos osnovne plate 408 x 3,75.

Kraći opis poslova za radno mjesto Referent za opšte i pravne poslove:
upoznavanje sa zakonskim propisima, internim aktima i proučavanje stručne literature, sastavljanje i dostava tužbi i žalbi i odgovora na tužbe , izrada prijedloga za dozvolu izvršenja, zastupanje pred sudovima i drugim organima u vođenju postupka (po punomoći direktora), izrada opštih akata, prečišćenih tekstova opštih akata, pravna stručna obrada prijedloga za izmjene i dopune opštih akata, izrada pojedinačnih opštih akata/odluka, rješenja, stručna obrada predmeta po zahtjevima, žalbama, prigovorima radnika, prijave za upis u sudski registar sa prikupljanjem potrebne dokumentacije, sastavljanje raznih vrsta ugovora , radni odnosi: izrada teksta oglasa – konkursa, izrada ugovora o radu, odluka/rješenja o prestanku radnog odnosa, formiranje dosjea radnika, izrada rješenja o korištenju godišnjih odmora, rješenja o privremenom rasporedu radnika, plaćenom/ neplaćenom odsustvu, izdavanje raznih vrsta potvrda i dr. sređivanje zapisnika sa sjednica, otprema materijala i poziva za sjednice, kompletiranje i arhiviranje materijala sa sjednica, redovan rad sa strankama, izvještavanje o lokalnim dešavanjima vezanim za poslovanje Društva, pisanje vijesti, obavještenja, kritika i intervjua, saradnja sa medijima, i drugi poslovi utvrđeni Pravilnikom o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom poslova i radnih zadataka. Iznos osnovne plate 408 x 3,10.

Uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta Rukovodilac Sektora za operativno tehničke poslove su, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu:
VSS tehnološki, mašinski ili građevinski fakultet, posjedovanje 5 godina radnog iskustva u struci, samomotivacija, inovativnost, sposobnost prilagođavanja promjenama i rješavanja problema, poznavanje tehnologije komunalne infrastrukture, timski rad, sposobnost rukovođenja, komunikativnost, poznavanje rada na računaru i aktivan vozač B kategorije.

Uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta Referent za opšte i pravne poslove, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu:
VSS VII stepen – diplomirani pravnik, odnosno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ETCS bodova – završen pravni fakultet, poznavanje propisa u oblasti komunalne privrede, poznavanje engleskog jezika, samomotivacija, inovativnost, komunikativnost, novinarske vještine.
Potrebno radno iskustvo: najmanje tri godine radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme koja se traži za radno mjesto.

Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto Rukovodilac Sektora za operativno – tehničke poslove, dužni su dostaviti:
- Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e – mail adresi, ukoliko istu posjeduju,
- Diplomu o završenoj stručnoj spremi koja se traži za radno mjesto,
- Dokaz o traženom radnom iskustvu u struci,
- Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije

Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto Referent za opšte i pravne poslove dužni su dostaviti:
- Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e – mail adresi, ukoliko istu posjeduju,
- Diplomu o završenoj stručnoj spremi koja se traži za radno mjesto,
- Dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (na osnovu kojeg se sa sigurnošću može utvrditi ukupno ostvareno radno iskustvo u struci, nakon sticanja stručne spreme koja se traži za radno mjesto)
- Dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Kandidati za oba radna mjesta su dužni uz pisanu prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene će biti pozvani na usmeni i pismeni stručni ispit.
Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su razmatranje dostavljene dokumentacije, te uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu.

Oblast i literatura za pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto Rukovodilac Sektora za operativno tehničke poslove:
Zakon o vodama FBiH, Zakon o vodama ZDK, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće BiH, Zakon o komunalnim djelatnostima ZDK, Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije FBiH, Zakon o prostornom uređenju i građenju ZDK.

Oblast i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto Referent za opšte i pravne poslove:
Zakon o javnim preduzećima FBiH, Zakon o privrednim društvima FBiH, Zakon o radu FBiH, Zakon o obligacionim odnosima FBiH, Zakon o izvršnom postupku FBiH, Zakon o parničnom postupku FBiH Zakon o komunalnim djelatnostima ZDK.

Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.
Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačenih u javnom oglasu za prijem u radni odnos.
Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.
Kandidat koji bude izabran na radno mjesto Rukovodilac Sektora za operativno tehničke poslove će do zaključivanja ugovora o radu omogućiti Komisiji za izbor uvid u vozačku dozvolu.

Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, putem web stranice KJD d.o.o. Maglaj, putem web stranice osnivača (Općina Maglaj), kao i putem web stranice JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana primanja obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje.
Prijava na javni oglas se podnosi na adresu KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta)“ i treba da je uredna, potpuna i blagovremena.
Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona: 032-603-523.

 

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje