• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.02.2024

Javni poziv za sufinansiranje/finansiranjeprojekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2024. godinu

 

Na osnovu člana 42. Statuta općine Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine općine Maglaj“ broj:  08/07, 03/08 i 06/08) i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za 2024. godine („Službene novine Općine Maglaj“ br. 15/23), Općinski načelnik donosi

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje/finansiranjeprojekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2024. godinu

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava neprofitnih organizacija i udruženja sa područja Općine Maglaj, za sufinansiranje/finansiranje projekata iz oblasti: kulture, sporta, zdravlja, rada sa osobama sa invaliditetom, socijalnih usluga, unapređenja standarda boračkih kategorija, prevencija bolesti ovisnosti, humanitarne djelatnosti, afirmacije mladih, očuvanja kulturno-historijske baštine i sl.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća i pravo na dodjelu sredstava imaju registrovana udruženja i neprofitne organizacije, čiji su projekti iz oblasti koje su predmet Javnog poziva, a koja ispunjavaju opće i posebne kriterije iz Javnog poziva.

 

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA:

 

Opći kriteriji:

 1. Da je realizacija projekata u skladu sa Strategijom razvoja Općine Maglaj 2021-2027, i da je od interesa za građane općine Maglaj ili doprinose razvoju i afirmaciji Općine Maglaj i provode se na području općine Maglaj,
 2. Da je postoji ekonomska i društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi,
 3. Da je udruženje pozitivno poslovalo tokom prethodne godine,
 4. Da je udruženje opravdalo utrošena sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini;
 5. Organiziranost i broj članova udruženja,
 6. Broj lica koja učestvuju u realizaciji projekta,
 7. Specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju.

 

Posebni kriteriji:

Pored osnovnih kriterija, posebni kriteriji se odnose da projektne aktivnosti sadrže i mogućnost uključivanja udruženja i organizacija van područja Općine Maglaj u predloženi projekat, i projekti čije su aktivnosti usmjerene na konkretne akcije i konkretne ciljne grupe u navedenim oblastima.

 

Tako da :

1. Posebni kriteriji koji se odnose na sredstva sa transfera – Kultura su da projekti imaju za cilj promociju 52. godina festivala „Studentsko ljeto“, da projekti imaju tradicionalni karakter, te da se najmanje 5 godina za redom održavala kulturna manifestacija kao i to da projekti koji imaju značaj promocije kulturne baštine općine Maglaj;

 

2. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Omladinski sport su da projekti imaju za cilj okupljanje mladih različitih uzrasta i pola, da pored takmičarskog i obrazovni karakter te pružanje podrške uspješnim i perspektivnim sportistima.

 

3. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Invalidski sport su da projekti imaju za cilj okupljanje invalidnih lica, njihov rad i djelovanje kroz organizaciju raznih sportskih aktivnosti.

 

4. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Budžet za mlade su da projekti imaju za cilj promociju mladih, njihov rad i djelovanje kroz niz aktivnosti koje doprinose boljem položaju mladih.

 

5. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Boračke organizacije su da projekti imaju za cilj promociju i rad boračkih organizacija, organizaciju aktivnosti kojima se obilježavaju značajni datumi za Općinu Maglaj i BiH, te pružanje pomoći i podrške borčkim kategorijama i članovima njihovih porodica za ostvarivanje osnovnih i dopunkih prava boračkih kategorija i članova njihovih porodica,projekti u cilju obilježavanja značajnih datuma i sl.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumenti koje je potrebno dostaviti u prijavi:

 1. -Rješenje o registraciji (ukoliko je izmijenjeno, dostaviti i osnovno rješenje);
 2. -Program rada sa finansijskim planom za tekuću godinu;
 3. Bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu (naknadno dostaviti);
 4. -Dokaz da je udruženje/organizacija registrovano u oblasti za koju se podnosi prijedlog projekta (iz Rješenja oregistraciji ili Statuta udruženja);
 5. -Projektni prijedlog Download
 6. -Administrativni podaci o aplikantu Download
 7. -Finansijska identifikaciona forma Download
 8. -Pregled ukupnog Budžeta projekta Download
 9. -Popunjen obrazac za sufinansiranje/finansiranje projektne projektne ideje Download

 

Organizacija/udruženje koje je registrovano u 2023. i nije dobilo sredstva za projekte, nije dužno dostaviti dokumentaciju pod rednim brojevima 3.

 

OCJENA PRIJAVA:

Ocjenu i pripremu prijedloga rang liste projekata neprofitnih organizacija i udruženja pristiglih na ovaj poziv, vrši Komisija koju imenuje Općinski načelnik u skladu sa Kriterijima o raspodjeli sredstava po objavljenom javnom pozivu.

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave neprofitnih organizacija i udruženja:

 • -koji ne ispunjavaju opće i posebne kriterije iz ovog poziva,
 • -čiji projekti nisu prijavljeni na način propisan ovim pozivom,
 • -čiji projekti imaju komercijalni ili isključivo naučno-istraživački karakter,
 • -čiji su projekti napravljeni samo u korist članova organizacije/udruženja,
 • -čiji projekti nemaju konkretne i mjerljive aktivnosti.
 • -koji apliciraju sa projektima koji je ranije podržala općina Maglaj(projekti koji su već sa vizijom i misijom bili finansirani od strane općine Maglaj) izuzev projekata koji imaju tradicionalni i internacionalni karakter (više od 10 godina tradicije) .

 

U slučaju da udruženje aplicira sa partnerom u projektu, svi partneri u projektu treba da dostave potvrdu o učešću u projektu odnosno potvrdu o sufinansiranju projekta.

Za udruženja koja su osnovana sa namjerom pomoći u ispunjavanju osnovnih prava određenih kategorija stanovništva (boračka i civilna) visinu sredstava će se odrediti u skladu sa pristiglim aplikacijama).

 

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti naprotokol općine Maglaj ili poštom na adresu:

Općina Maglaj

Ulica Viteška broj 4

74250  Maglaj

„Prijava na Javni poziv– ne otvaraj“,

 

(sa napomenom za koju oblast se predaju aplikacije : mladi, kultura, sport, boračka udruženja)

 

Prijava u cjelosti mora biti dostavljena u printanoj formi na A4 formatu

Svi dokumenti koji se predaju u prijavi moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 09.02.2024.godine do 15,00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete dobiti i pozivom na brojeve telefona 032/465-837 i 032/465-830 ili na email: selena.sehic@maglaj.ba i eldina.mehinagic@maglaj.ba

 

O rezultatima Javnog poziva svi aplikanti će biti pismeno obavješteni.

Protiv Odluke o izboru korisnika sredstava, učesnik Javnog poziva može podnijeti prigovor Općinskom načelniku Maglaj u roku tri dana od dana dobijene obavijesti rezultata.