• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.11.2023

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u svrhu sufinansiranja troškova vantjelesne oplodnje iz Budžeta Općine Maglaj za 2023.godinu

 

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj-prečišćen tekst (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2023.godinu,  Odluke o izvršavanju Budžeta općine Maglaj za 2023. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 13/22),  Kriterija o uslovima i načinu dodjele sredstava iz Budžeta Općine Maglaj broj: 03-45-1-1-10/23 od 04.01.2023.godine (Službene novine Općine Maglaj”, broj: 1/23)  i člana 3. Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje  iz Budžeta općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ br. 10/21 i 12/22), Općinski načelnik objavljuje,

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u svrhu sufinansiranja troškova vantjelesne oplodnje iz Budžeta Općine Maglaj za 2023.godinu

 

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći u svrhu sufinansiranja troškova  liječenja  neplodnosti  postupcima biomedicinski potpomognute  oplodnje u skladu sa Pravilnikom  o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje iz Budžeta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, br. 10/21 i 12/22), (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

II SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Sredstva za realizaciju ovog Javnog poziva utvrđena su u Budžetu Općine Maglaj za 2023.godinu.

 

III KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

        Kriteriji za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć iz člana 1. ovog Pravilnika su: 

1. da je žena koja podnosi zahtjev u toku kalendarske godine okončala postupak vantjelesne oplodnje ili je tokom kalendarske godine bila u postupku za obavljanje vantjelesne oplodnje

2. da žena koja podnosi zahtjev se nalazi u bračnoj zajednici i da je brak postojao najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava

3. da oba bračna partnera u bračnoj zajednici ima najmanje 2 (dvije) godine prebivališta na području općine Maglaj prije podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava

4. da žena nastoji  roditi dijete isključivo  u postupku vantjelesne oplodnje, za šta posjeduje odgovarajuću medicinsku dokumentaciju

 

IV DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Žene koje ispunjavaju kriterije za ostvarivanje prava iz Javnog poziva prilikom podnošenja zahtjeva na propisanom obrascu za ostvarivanje prava dužne su dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. Izvod iz matične knjige rođenih za oba bračna partnera

2. Uvjerenje o kretanju (obrazac PBA-4 original), kao dokaz o prebivalište na području općine Maglaj najmanje 2 (dvije) godine, prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava , za oba bračna partnera

3. Izvod iz matične knjige vjenčanih (original ili ovjerena fotokopija)

4. Nalaz i dokaz za liječenje neplodnosti metodama vantjelesne oplodnje izdat od nadležne ginekološko - akušerske klinike ili specijaliste ginekologije koji se bave humanom reprodukcijom u javnoj ili privatnoj zdravstvenoj zaštiti žene na teritoriji Federacije BiH

5. Predračun ili račun troškova postupka vantjelesne oplodnje izdat od strane zdravstvene ustanove koja provodi usluge vantjelesne oplodnje

6. Potvrda o otvorenom broju računa u banci

7. Saglasnost za obradu ličnih podataka

 

V  PRILOG JAVNOM POZIVU

Prilog ovog Javnog poziva čine obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava, OB-VO.

Obrazac se može preuzeti OVDJE i protokolu Općine Maglaj. 

 

VI VISINA I NAČIN ISPLATE

Visina i način isplate jednokratne novčane pomoći utvrdit će se odlukom Općinskog načelnika u skladu sa članom 5. shodno primjenjujući odredbe člana 8. Pravilnika i to sve u zavisnosti od broja podnesenih prijava  i planiranih budžetskih sredstava.

 

VII IMENOVANJE KOMISIJE

Općinski načelnik  imenovat će tročlanu Komisiju za pregled dokumentacije po raspisanom Javnom pozivu,  koja će uvidom  u podnesene  prijave utvrditi da li dostavljena dokumentacija ispunjava uslove ovog Javnog poziva, te sačiniti rang listu potpunih prijava prema redoslijedu zaprimanja.

Isplata novčanih sredstava će se vršiti prema utvrđenoj rang listi, a do utroška sredstava planiranih u Budžetu za 2023. godinu.

 

VIII  OBJAVA JAVNOG POZIVA

Javni poziv biti će objavljen na oglasnoj tabli općine Maglaj i internet stranici Općine Maglaj.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom aplikanti dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

 

OPĆINA MAGLAJ

KOMISIJA ZA PREGLED DOKUMENTACIJE PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU

sa naznakom „Javni poziv za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje iz Budžeta općine Maglaj za 2023. godinu“

putem protokola Općine Maglaj,

sa naznakom – NE OTVARATI-

 

Javni poziv ostaje otvoren 30 (trideset) dana računajući  od narednog  dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.