• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.09.2023

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za peradarstvo (proizvodnja konzumnih jaja) na području općine Maglaj

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj – prečišćeni tekst („Službene novine općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu  (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 13/22), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2023. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 6/23), Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za peradarstvo

(proizvodnja konzumnih jaja) na području općine Maglaj

 

 

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrška za peradarstvo (proizvodnja konzumnih jaja)  na području općine Maglaj u 2023. godini.

  • -Poticajna sredstva su opredjeljena za poljoprivredne proizvođače konzumnih jaja sa područja općine Maglaj, koji svoju djelatnost obavljaju kao registrirani obrt - srodna djelatnost.
  • -Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 25.10.2023. godine.
  • -Podrška za navedenu proizvodnju iznosi od 0,15 KM/koki nosilici
  • -Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

2. PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa područja općine Maglaj, i koji su izvršili upis i imaju prijavljenu proizvodnju u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

 

             VRSTE  POTICAJA, KRITERIJI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

VRSTA POTICAJA

KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

PERADARSTVO

(Proizvodnja konzumnih jaja)

Zasnovana proizvodnja konzumnih jaja, obavljanje djelatnosti  kao registrirani obrt-srodna djelatnost.

1. Zahtjev,

2. Lista stoke iz Registra klijenata

3. Rješenje o registraciji djelatnosti kao obrta ili sudskog rješenja za d.o.o.

4. Potvrda od strane JP ,,Veterinarska stanica“d.o.o. Maglaj ili drugog organa o broju koka nosilica u jatu,

5. Potvrda o aktivnom tekućem  računu.

 

3. PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj.

Ispunjenost kriterija Zapisnikom će utvrditi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja naredne dvije godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 25.10.2023. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji a najkasnije do 31.12.2023. godine.