• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.03.2023

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta općine Maglaj

 

 

Na osnovu člana 65. i 66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (“Službene novine FBiH”, broj: 40/10), člana 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10), člana 5. stav (1) Odluke Općinskog vijeća o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Maglaj broj: 02-05-1-214/18 od 30.01.2018.godine i člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, br.: 8/07, 3/08 i 6/08) Općinski načelnik Općine Maglaj, raspisuje  

  

 

JAVNI POZIV 

za prikupljanje prijava za imenovanje

Zdravstvenog savjeta općine Maglaj  

 

 

I

Općinski načelnik Maglaj, raspisuje  Javni poziv za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta općine Maglaj (u daljem tekstu Zdravstveni savjet), u cilju ostvarivanja mjera društvene brige za zdravlje građana i ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata.  

II

Zdravstveni savjet će brojati najmanje 9 (devet), a najviše 15 (petnaest) članova. Zdravstveni savjet imenuje Općinski načelnik i to predsjednika i članove iz reda zdravstvenih i nezdravstvenih struka uz poštivanje donesene Odluke i to :  

 • *predstavnika pacijenata iz reda registriranog druženja  koji se bave zaštitom i pravima pacijenata;
 • *predstavnika mladih iz reda registriranog Udruženja mladih sa područja lokalne zajednice;
 • *predstavnika općinskog organa uprave iz reda zaposlenika koji se bave zdravstvenom /socijalnom zaštitom građana kao i sanitarno- epidemiološkom djelatnošću;
 • *predstavnika zdravstvene  komore medicinskih sestara tehničara sa područja lokalne zajednice;
 • *predstavnika zdravstvene komore ljekara  sa područja lokalne zajednice;
 • *predstavnika udruženja iz reda udruženja za prevenciju dijabetesa sa područja lokalne zajednice;
 • *predstavnika udruženja iz reda registriranog udruženja hemodijaliznih bubrežnih bolesnika općina;
 • *predstavnika Crvenog krsta/križa s područja lokalne zajednice  iz reda dobrovoljnih davalaca krvi;
 • *predstavnika zdravstvenih radnika iz reda  privatnih praksi sa područja lokalne zajednice;
 • *predstavnika penzionera iz reda udruženja penzionera sa područja  lokalne zajednice;
 • *predstavnika apotekarske djelatnosti iz reda registriranih apoteka sa područja lokalne zajednice;
 • *predstavnika paraplegičara iz reda registriranog udruženja paraplegičara sa područja lokalne zajednice;
 • *predstavnika invalida rada iz reda registriranog  udruženja invalida rada sa područja lokalne zajednice;

III

Mandat  članova Zdravstvenog savjeta traje 4 ( četiri) godine.  

IV

Sredstva potrebna za rad Zdravstvenog savjeta obezbjeđuju se u Budžetu Općine Maglaj na osnovu godišnjeg programa rada kojeg donosi Zdravstveni savjet uz saglasnost Općinskog vijeća Maglaj.

V

Zdravstveni savjet obavlja slijedeće poslove :   

 • *predlaže i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite na području općine Maglaj,
 • *daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite na području općine Maglaj, te predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na području općine Maglaj,
 • *prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području općine Maglaj,
 • *predlaže preduzimanje mjera za zaštitu i unapređenje prava pacijenata na području općine Maglaj,
 • *prati primjenu propisa na području općine Maglaj koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, 
 • *obavještava Zdravstveni savjet u Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o slučajevima težih povreda prava mogu ugroziti živote ili zdravlje pacijenata,
 • *obavještava javnost o povredama prava pacijenata kao i važnim pitanjima u svrhu boljeg upoznavanja pacijenata o aktualnim stvarima,
 • *podnosi Općinskom vijeću Maglaj godišnji izvještaj o svom radu, i obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o  pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao i Poslovnikom o radu Zdravstvenog savjeta.

Zdravstveni savjet donosi Poslovnik o svome radu kojim se bliže uređuje organizacija i način rada.

VI

Pravo učešća na Javnom pozivu za imenovanje u Zdravstveni savjet općine Maglaj imaju osobe zdravstvene i nezdravstvene struke koje imaju prebivalište na području općine Maglaj kao i preporuku udruženja iz kojeg dolaze.

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u šalter sali Općine ili OVDJE.      

VII

Nakon isteka roka za prikupljanje prijava, Općinski načelnik će izvršiti izbor i rješenjem imenovati Zdravstveni savjet općine Maglaj Rješenje će biti objavljeno u “Službenim novinama Općine Maglaj”.

VIII

Javni poziv će biti objavljen na Oglasnoj tabli  Općine Maglaj, internet stranici Općine Maglaj: www.maglaj.ba i putem RTV Maglaj. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Općine.