• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.12.2022

Dostava Prijedloga za Program rada Općinskog vijeća Maglaj za 2023. godinu

 

U skladu sa odredbama člana 54. do člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj-prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ br. 2/9, 1/13 i 2/13), Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća započela je aktivnosti na izradi Programa rada Općinskog vijeća Maglaj, za kalendarsku 2023. godinu.

Članom 54. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj propisano je da Općinsko vijeće Maglaj donosi Program rada za narednu kalendarsku godinu do kraja tekuće godine. Program rada sadrži zadatke Općinskog vijeća Maglaj, koji su u nadležnosti Općinskog vijeća Maglaj u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom, te utvrđenom politikom i Strategijom razvoja općine Maglaj, kao i druge poslove i zadatke koji su u nadležnosti Općinskog vijeća Maglaj.

Članom 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj  između ostalog regulisano je da se pribavljaju prijedlozi i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u Program rada Općinskog vijeća Maglaj od vijećnika, radnih tijela Općinskog vijeća Maglaj, Općinskog načelnika, općinskih službi za upravu, političkih stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću Maglaj, mjesnih zajednica, građana i udruženja građana. Na temelju primljenih prijedloga i sugestija bit će utvrđen Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Maglaj i upućen na razmatranje Općinskom vijeću Maglaj.

S obzirom na navedeno, potrebno je da svoje prijedloge i mišljenja o pitanjima koja bi trebao sadržavati Program rada Općinskog vijeća Maglaj dostavite do 20.12.2022 godine i na taj način omogućite pravovremenu pripremu Programa rada i dostavu na usvajanje. Prijedlozi i mišljenja treba da sadrže: naziv akta, postupak donošenja, pravni osnov i razloge za donošenje, rok za donošenje, odnosno razmatranje.

Svoje prijedloge možete dostaviti i putem e-maila vijece@maglaj.ba ili putem pošte na adresu Općinsko vijeće Maglaj, Viteška 4, Maglaj.

Download.