• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.10.2022

KJD MAGLAJ: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

 

Na osnovu člana 4. i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK (Službene novine ZDK br. 8/19, 6/20, 19/20), člana  4. stav (1) i (2) Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u KJD d.o.o. Maglaj broj 01-947/19, 01-1261/19 i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj  01-956/22, raspisuje se

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

 

 

KJD d.o.o. Maglaj, sa sjedištem na adresi Ulica mladih br. 4 Maglaj,  na osnovu ukazane potrebe raspisuje javni oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto:

 • Vozač u OJ Komunalne usluge održavanja javne higijene i zelenila, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, sa ugovorenim probnim radom u trajanju od 3 mjeseca.

 

Opis poslova:

 • -po rasporedu i nalogu rukovodioca upravlja vozilom,
 • -stara se o ispravnosti vozila o redovnom podmazivanju, mjenjanju ulja i obavlja manje opravke kao što su montiranje i krpanje guma, dotezanje vijaka i sl.,
 • -kod vozača na odvozu smeća pravilo je da kontrolišu gume, radnika koji rade na utovaru smeća i narušavanju discipline i neizvršavanju radnih zadataka obavještava poslovođu,
 • -radi i druge poslove u skladu sa svojom kvalifikacijom i zadacima koje mu daju nadređeni. Iznos osnovne plate je 408 x 2,07.

 

Uslov za obavljanje poslova Vozača, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu su:

-SSS/ KV vozač, aktivan vozač B i C kategorije, posjedovanje najmanje 1 godine radnog iskustva.

 

Kandidati su dužni dostaviti:

 1. a) Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e – mail adresi, ukoliko istu posjeduju,
 2. b) Dokaz o stečenoj stručnoj spremi koja se traži za radno mjesto (diploma ili svjedodžba),
 3. c) Izjavu o posjedovanju vozačke dozvole B i C kategorije, ovjerenu kod nadležnog organa,
 4. d) Dokaz o radnom iskustvu (na osnovu kojeg se sa sigurnošću može utvrditi ukupno ostvareno radno iskustvo kandidata),
 5. e) Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije).

 

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Kandidati čije prijave budu potpune, blagovremene i uredne će biti pozvani na intervju.

Postupak izbora za radno mjesto Vozač u OJ Komunalne usluge održavanja javne higijene i zelenila zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 19.10.2022. godine. Izabrani kandidat na radno mjesto traženo oglasom će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Kandidat koji bude izabran će do zaključivanja ugovora o radu omogućiti Komisiji za izbor uvid u vozačku dozvolu.

Prijava na javni oglas se podnosi na adresu:

KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona 032-603-523.