• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.08.2022

Javna rasprava o Nacrtu djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-04-1-1507/22 od 28.07.2022.godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana, u periodu od 06.08.2022.godine do 19.08.2022.godine.

Nakon toga organizuje se Javna rasprava, 23.08.2022.godine u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća, JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“.

Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište čiji je vlasnik Bajrić (Ibro) Ragib ukupne površine 3585 m2 koje se nalazi u sjevernom dijelu grada, lokacija postojećeg kompleksa objekata „Klaonica“ sa pratećim sadržajima za preradu mesa.

Izmjenom Regulacionog plana bi se u odnosu na opredjeljenu namjenu po Regulacionom planu i planiranu izgradnju poslovnih objekata izvršile korekcije, tako da bi se na navedenom zemljištu Bajrić Ragiba postojeći izgrađeni poslovno-proizvodni objekti u okviru kompleksa zadržali sa statusom stalnih objekata.

U okviru zemljišta kompleksa objekata „Klaonica“ na postojećim objektima se predviđa dogradnja i nadogradnja i izgradnja poslovnog-proizvodnog objekta za preradu mesa.

Po potrebi na navedenom zemljištu ostavlja se mogućnost izgradnje objekata koji će biti u funkciji već postojećih poslovno-prooizvodnih sadržaja za preradu mesa. U okviru planiranog obuhvata, izvršila bi se i korekcija saobraćajnog rješenja, te riješio prilaz do kompleksa „Klaonica“.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Općine Maglaj, kancelarija broj 41 i na web stranici Općine aglaj.

Detaljnije informacije o Nacrtu dokumenta mogu se dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana u periodu javnog uvida upisivat će se u svesku koja će se nalaziti u prostorijama Službe ili dostavljati u pisanom obliku na adresu: Općina Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Viteška br. 4.

Pozivaju se svi zainteresirani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt izmjene, prisustvuju javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.

Sve informacije mogu se dobiti u Općini Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41 i na broj telefona: 032/ 465-825.

 

NACRT