• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.07.2022

18. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 21.07.2022.godine, sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 28.07.2022. godine sa početkom u 08:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:
Verifikacija Zapisnika sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 30.06.2022.godine.

DNEVNI RED

1. Izmjene i dopune Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022.godinu; Download

2. Nacrt Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Liješnica“ – Plan poslovno radne zone Liješnica (po zahtjevu Hajrudina Ahmetlića); Download

3. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio (po zahtjevu Ragiba Bajrića); Download

4. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova
(po zahtjevu Elvira Mešića); Download

5. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova
(po zahtjevu Eldina Mešića). Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.