• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.05.2022

16. redovna sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj - prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 23.05.2022.godine, sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 31.05.2022. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.
Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 16.05.2022.godine.

DNEVNI RED

1. Izvještaj o radu općinskog organa uprave Općine Maglaj - Načelnik općine za 2021. godinu; Download

2. Odluka o davanju na upravljanje KJD dio izgrađene vodovodne mreže u MZ Misurići; Download

3. Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi k.č. broj 889/1 Novi Šeher; Download

4. Rješenje o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Maglaj;

5. a) Rješenje o razrješenju člana Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo; Download
   b) Rješenje o imenovanju člana Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo; Download

6. Izvještaj o radu MZ-a za 2021.godinu; Download

7. Program rada MZ-a za 2022.godinu; Download

8. Izvještaj o radu javnih ustanova za 2021.godinu:
- JU Dom kulture Maglaj, Download
- JU Narodna biblioteka Maglaj,  Download
- JU Dom zdravlja Maglaj, Download
- JU Centar za socijalni rad Maglaj, Download
- JU Narodna apoteka Maglaj; Download

9. Plan i program rada javnih ustanova za 2022.godinu:
- JU Dom kulture Maglaj, Download
- JU Narodna biblioteka Maglaj, Download
- JU Dom zdravlja Maglaj, 
- JU Centar za socijalni rad Maglaj, Download
- JU Narodna apoteka Maglaj; Download

10. Izvještaj o realizaciji programa održavanja javne higijene sa finansijskim pokazateljima za 2021.godinu; Download

11. Izvještaj o realizaciji programa održavanja javnog zelenila sa finansijskim pokazateljima za 2021.godinu; Download

12. Izvještaj o realizaciji zbrinjavanja pasa lutalica sa finansijskim pokazateljima za 2021.godinu; Download

13. Informacija o implementaciji Projekta registracije nekretnina na području općine Maglaj u periodu 2015. – 2022.godina; Download

14. Informacija o stanju i kretanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području općine Maglaj za 2021.godinu; Download

15. Informacija o deminiranju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na teritoriji općine Maglaj u 2021.godini. Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.