• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.04.2022

Održana 14.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Održana je 14.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj koja je prema dnevnom redu imala 23 tačke. Donesena je Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2021.godinu, Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Maglaj za 2022.godinu, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio" po zahtjevu "Alu Wood Inžinjering" d.o.o. Maglaj, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana "Kosova" po zahtjevu "Džino Petrol" d.o.o. Magla Odluka o zamjeni nekretnina - Hrnjić Minadir, Mulaomerović Melisa i Općina Maglaj, Odluka o prijevremenom ustupanju objekta Delibegov Han Medžlisu IZ Maglaj, kao i Odluka o davanju saglasnosti za uspostavu zaštićenih područja prirode u općini Maglaj: pećina Mokra Megara u Donjem Rakovcu i područje planinskog vrha Matinski vis na području mjesne zajednice Čobe i Kopice.

U nastavku rada, prihvaćen je Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2021.godine, Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve od 01.01. – 31.12.2021.godine i Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2021. godine – informacija.

Usvojen je Nacrt Programa utroška sredstava - poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2022.godinu, Plan i program rada JP Veterinarska stanica za 2022.godinu, Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica Maglaj, Izvještaj o radu JP KJD Maglaj, te data je prethodna saglasnost Skupštini KJD doo Maglaj na: Odluku o dopunama Statuta Komunalnog javnog društva doo Maglaj, broj: 01-1023-1-7/21, 01-1023-1-7-1/21 (prečišćen tekst), Odluku o proširenju djelatnosti Komunalnog javnog društva doo Maglaj u unutrašnjem prometu i Odluku o izmjenama Odluke o dopunama Statuta Komunalnog javnog društva doo Maglaj, broj:01-1023-1-7/21.

Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Maglaj za 2021.godinu i Program rada Općinske izborne komisije Maglaj za 2022.godinu nije prihvaćen. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Omerdino polje“ po zahtjevu Damir Olujić vraćen je na doradu.

Usvojena je i deseta tačka Usklađivanje broja članova Općinske izborne komisije Maglaj u okviru koje je donesena Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Maglaj i Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje dva člana Općinske izborne Komisije. Donesen je Zaključak u kojem se upućuje zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji BiH da izvrši izmjenu Odluke o broju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH na način da se broj članova Općinske izborne komisije Maglaj sa tr, poveća na pet članova, kako je propisano članom 5. stav (3) Uputstva o utvrđivanju klasifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnove izborne jedinie u BiH za općine kojima je u izvodu Centralnog biračkog spiska upisano do 50.000 birača.

Prihvaćen je Izvještaj o upravnom rješavanju i provedenim upravnim postupcima jedinstvenog organa uprave Općine Maglaj za 2021.godinu, Izvještaj o radu Komunalno, sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2021.godinu, Program rada Komunalno, sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2022.godinu, Izvještaj o radu Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za period 01.01.-31.12.2021.godine i Plan rada Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2022.godinu.

Informacija o radu boračkih udruženja sa finansijskim izvještajem o utrošku sredstava dodjeljenih iz Budžeta Općine Maglaj za 2021.godinu, sa planom i programom rada za 2022.godinu, Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Maglaj za 2021. godinu i Informacija o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području općine Maglaj – jesenja faza primljene su k znanju.

Na kraju su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.