• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.02.2022

12. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 03.02.2022.godine, sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 10.02.2022. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 28.12.2021.godine

1. Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2023.godinu; Download

2. Prijedlog Odluke o privremenoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama općine Maglaj; Download

3. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Rakovac; Download

4. Plan i Program rada Općinskog vijeća Maglaj za 2022. godinu; Download

5. Prijedlog Odluke o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima Komisija Općinskog vijeća; Download

6. Prijedlog Odluke o visini naknade za članove OIK-a za 2022.godinu; Download

7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka i samostalnih vijećnika u 2022.godini; Download

8. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj; Download

9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Bašić (Ibrahim) Suvadu iz Novog Šehera radi oblikovanja građevinske parcele; Download

10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Salkić (Ibrahim) Salimu iz G. Liješnice radi oblikovanja građevinske parcele; Download

11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Salkanović (Izudin) Semiru iz G. Liješnice radi oblikovanja građevinske parcele; Download

12. Plan i program održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa finansijskim pokazateljima za 2022.godinu; Download

13. Plan i program održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu; Download

14. Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Komunalnog javnog društva doo Maglaj; Download

15. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika MZ; Download

16. Informacija o obavljenoj reviziji Općine Maglaj za 2020. godinu. Download

Vijećnička pitanja i inicijative