• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.07.2021

Održana 7.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Danas je održana 7.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj na kojoj je bilo prisutno 24 vijećnika. Predloženi dnevni red dopunjen je sa dvije tačke i to: Izmjena Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora KJD doo Maglaj i Odluka o dopuni Odluke o javnom redu i miru broj: 02-05-1-1511/18 od 04.07.2018.godine.

Donesena je Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj-južni dio po zahtjevu Alu Wood Inžinjering, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Stari Grad Maglaj, po zahtjevu Bašić Ramiz, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Novi Šeher, po zahtjevu Budimir Drago i Budo Export doo Grabovica Žepče, Odluka o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj- južni dio, Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio po zahtjevu Hrnjić Minadir i Mulaomerović Melisa, Odluka o naknadi troškova izdavanja urbanističke i građevinske dokumentacije, Odluka o imenovanju povjerenika MZ-a na području općine Maglaj, Izmjena Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora KJD doo Maglaj kao i Odluka o dodjeli javnih priznanja Maglaj za 2021.godinu.

Odluka o prodaji motornih vozila u vlasništvu Općine Maglaj, Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina, gradskog građevinskog zemljišta, u vlasništvu Općine Maglaj – građevinska parcela broj 72 po Regulacionom planu „Centar Maglaj – južni dio“ su također usvojene, te je doneseno Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj.

Na 7.redovnoj sjednici prihvaćen je Izvještaj o radu JU za 2020 godinu i Plan i program rada za 2021.godinu(„Narodna apoteka“, Dom kulture „Edhem Mulabdić“, „Centar za socijalni rad“ i „Narodna biblioteka“), Izvještaj o radu Općinskog urbanističko-građevinskog i putnog inspektora za period od 01.01. – 31.12.2020.godine i Plan rada urbanističko–građevinskog i putnog inspektora za 2021.godinu, te Izvještaj o radu Komunalno-sanitarno-vodoprivrednog inspektora za 2020.godinu i Program rada Komunalno-sanitarno-vodoprivrednog inspektora za 2021.godinu;

Primljene su k znanju sljedeće informacije: Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Maglaj za 2020.godinu, Informacija o stanju i kretanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine Maglaj u 2020.godini – u saradnji sa Biroom rada Maglaj, Informacija o deminiranju, obilježavanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na teritoriji općine Maglaj u 2020. godini, Informacija o stanju zaštite od požara na području općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2020.godine, Informacija o upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/2022 godini, kao i Informacija o gazdovanju šumama na području općine Maglaj u 2020. i 2021., te Informacija o gospodarenju šumama na području ZDK u 2020.godini i planovi gospodarenja za 2021.godinu.

Na prijedlog načelnika općine Mirsada Mahmutagića na 7. sjednici Općinskog vijeća Maglaj jednoglasno je donesena Odluka o dopuni Odluke o javnom redu i miru u kojoj je navedeno:

"Utvrđuje se radno vrijeme u ugostiteljskim objektima na području općine Maglaj, koje će svakim radnim danom trajati od 7,00 do 24,00 sata, a u dane vikenda, vjerske i državne praznike može trajati i jedan sat duže, tj. do 01,00 sat. Radno vrijeme u ugostiteljskim objektima iz prethodnog člana počinje teći od dana donošenja ove Odluke, a trajat će najduže do 30.09.2021.godine. Ukoliko epidemiološka situacija vezano za COVID-19, ne bude povoljna, ugostiteljski objekti će biti dužni radno vrijeme prilagođavati naredbama kriznih štabova."

Na kraju su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.