• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.06.2021

JU Dom zdravlja Maglaj: Javni oglas za prijem u radni odnos

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko —dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona" broj: 8/19, 6/20 i 19/20) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01-1052/21 od 21.06.2021. godine, direktor Ustanove na osnovu ukazane potrebe, raspisuje

 

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

 I   RADNO MJESTO

1. Medicinska sestra – tehničar (opći smijer) – 1 izvršioc na neodređeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu. Osnovna plata za radno mjesto medicinske sestre-tehničara u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 986,70 KM.

 

Opis poslova:

Medicinska sestra – tehničar ima generalnu odgovornost da neposredno organizuje i pomaže ljekaru u pružanju usluga osiguranicima  te da neposredno pruža usluge medicinske sestre osiguranicima na osnovu dokumentacije za ostvarivanje zdravstvene zaštite. Obavlja i druge poslove koji proističu iz kategorije poslova medicinske sestre – tehničara.

 

II   U S L O V I

Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta  kako slijedi:

OPŠTI USLOVI

 • -Da je državljanin BiH
 • -Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto su:

 • -Da imaju završenu srednju stručnu spremu za stručno zvanje iz tačke I ovog oglasa,
 • -Da imaju položen stručni ispit za traženo zvanje
 • -Da imaju važeću licencu za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne komore

 

III   POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na oglas, koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • -Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata,
 • -Diplomu o školi (za sve četiri godine),
 • -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • -Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore,
 • -Izvod iz matične knjige rođenih,
 • -Uvjerenje o državljanstvu,
 • -Čekanje na posao nakon sticanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje),
 • -Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije,
 • -Uvjerenje o radnom iskustvu,
 • -Dokazi o stručnom usavršavanju ako ih ima.

 

NAPOMENA: samo izabrani kandidati će biti u obavezni  da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. Ukoliko kandidat/i, u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja.

 

IV POSTUPAK IZBORA I BODOVANJA

Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog stručnog ispita te intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit ,kao i dostavljena dokumentacija.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se kvalifikovao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz dalje oglasne procedure.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se smatrao uspješnim na usmenom stručnom ispitu.

Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit. Svi kandidati će biti naknadno obavješteni o sadržaju pismenih i usmenih ispita.

 

V   POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima ( znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu:

 

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250  M a g l a j

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima.

Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Almin Pašić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 465 670.