• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.03.2021

O B A V J E Š T E NJ E O ORGANIZOVANJU JAVNOG UVIDA I JAVNE RASPRAVE O NACRTU IZMJENE REGULACIONOG PLANA “OMERDINO POLJE” MAGLAJ

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-04-1-365/21 od 11.03.2021. godine o usvajanju Nacrta djelimične Izmjene Regulacionog plana "Omerdino polje", provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana, i to u periodu od  23. 03 2021 godine do  06. 04 .2021 godine. Nakon toga organizuje se Javna rasprava dana 08.04.2021 . godine u 17.00 sati  u sali Općinskog vijeća JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ .

Izmjena Regulacionog plana „Omerdino polje“  obuhvata zemljište koje se nalazi u naselju Omerdino polje,   čiji su vlasnici  Mulalić (Ragiba) Naser,  Zukić ( Ragiba) Majda i Ustalić ( Hazima) Salim.  Izmjenom Regulacionog plana  bi se u okviru planiranog bloka  centralnih sadržaja ovog dijela naselja (ambulanta, apoteka mjesna zajednica, pošta banka) izvršile korekcije planirane namjene i razmještaja objekta, parcelacije i gradevinskih i regulacionih linija. Predloženim korekcijama se ne bi mijenjalo planirano saobraćajno rješenje, te bi se u okviru navedenog vlasničkog zemljišta opredjelile tri građevinske parcele sa granicama građevinskih parcela koje bi bile do granice pojasa izuzimanja planiranih saobraćajnica. Prilaz  građevinskim parcelama bi bio sa planiranih saobraćajnica koje su već određene Regulacionim planom, a obzirom da iste nisu izgrađene, interni prilaz bi se riješio u okviru vlasničkog zemljišta sa asfaltnog istočnog puta -Podborik postojećim prilaznim putem. U okviru planirane tri građevinske parcele opredjelila bi se izgradnja tri stambena objekta spratnosti P+Pot (prizemlje i potkrov1je) i P+1(prizemlje isprat) okvirnih dimenzija 12.00 x10.00 m i 15.00 x 13.00m.                                                                                                                           

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid na Oglasnoj ploči Općine Maglaj ( ulaz u Općinu Maglaj), prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41 i na web stranici Općine Maglaj. 

Detaljnije informacije, na Nacrt dokumenta zainteresovana lica mogu dobiti kod nosioca pripreme u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko-pravne poslove. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam geodetske i imovinsko-pravne poslove ili dostavljati u pisanom obliku, na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam geodestke i imovinsko-pravne poslove, Viteška 4. Maglaj.

Pozivaju se svi zainteresovani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Izmjene Regulacionog  plana “Omerdino polje“, prisustvuju Javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.

Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora u obuhvatu izmjene plana da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave primjedbe, sugestije i prijedloge .

Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41. broj telefona: 032 465 825.          

 

Nacrt