• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.11.2020

K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2020./2021.godinu

 

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14. i 1/18.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica

 za studijsku 2020./2021.godinu

 

 

I Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama, branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2020./2021.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2021.-oj godini.

  • *Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
  • *za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;
  • *za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.

 

  • *Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
  • *za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;
  • *za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.

 

II Pravo učešća na konkursu imaju:

1.dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;

2.ratni vojni invalidi;

3.demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu;

4.članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;

5.članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

6.djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;

7.djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;

8.djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

 

III Pravo učešća  na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :

1.djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života;

2.djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu - do navršene 30.godine života; 

3.djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti - do navršene 30.godine života.

 

IV Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:

1.da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;

2.da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;

3.da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;

4.oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

5.čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 634,40 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);

6.da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

  

    Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

   Odredba tačke f) ne odnosi se na kandidate - dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.

 

V Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1.koji su studenti-apsolventi;

2.koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;

3.koji su na vanrednom studiju;

4.koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

 

VI Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po slijedećim kriterijima:

1.ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;

2.socijalno-ekonomska situacija;

3.ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama gradskih/općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 

VII Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :

1.ovjerenu fotokopiju lične karte;

2.dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;

3.uvjerenje o prebivalištu;

4.potvrdu o redovnom studiju;

5.dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);

6.ovjerenu kućnu listu;

7.uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);

8.ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;

9.ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;

10.izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

 

VIII Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.