• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.03.2020

NAREDBA Općinskog štaba civilne zaštite

 

U skladu sa članom 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara  od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:39/03, 22/06 i 43/10), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, broj: 408/2020 od 16.03.2020.godine i Naredbi Kantonalnog štaba civilne zaštite broj:16-33-3232-32/20 i 16-33-3232-33/20 od 23.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite donosi

 

N A R E D B U

 

1.U cilju omogućavanja dolaska i odlaska radnika sa posla i na posao, kao i nesmetanog kretanja lica angažovanim u organima, službama i institucijama za praćenje i borbu protiv korona virusa (COVID 19) dozvoljava se kretanje tim licima i u ograničeno vrijeme na području općine Maglaj i to u potrebnom periodu u svrhu izvršavanja posla i zadataka.

2.Zadužuju se poslodavci i nadležni rukovodioci organa, službi i institucija za praćenje i borbu protiv korona virusa da sačine spisak radnika i angažovanih lica i isti dostave Ministarstvu unutrašnjih poslova ( Policijskoj stanici Maglaj) radi kontrole. Do dostavljanja spiskova kao dokaz o angažovanosti radnika i lica služit će propusnice, legitimacije, potvrde i iskaznice navedenih poslodavaca, organa, službi i institucija.

3.Dozvoljava se vanlinijski ugovoreni prijevoz radnika sa posla i na posao na području općine Maglaj u vrijeme zabrane kretanja.

Zadužuju se prijevoznici da striktno poštuju naredbe, uputstva i preporuke nadležnih štabova, organa, službi i stručnih institucija u vezi higijensko epidemioloških mjera izdatih u oblasti javnog prijevoza:

  • *da u prijevoznom sredstvu broj ljudi zadovoljava maximalno 1/3 kapaciteta vozila,
  • *da se obavezno ulazi na zadnja vrata,
  • *da putnici budu raspoređeni po principu cik-cak,
  • *da se poslije svake vožnje izvrši dezinfekcija i dezinsekcija prijevoznog sredstva.

 

Napomena:

Na osnovu Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite broj:16-33-3232-37/20 od 23.03.2020.godine, Općinski štabovi civilne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona ne mogu donositi naredbe bez saglasnosti Kantonalnog štaba civilne zaštite, koje nisu kompatibilne sa naredbama viših nivoa i koje u svom sadržaju imaju mjere zabrane ili restrikcije bilo koje vrste.

 

Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se sve dok postoji potreba za navedenim mjerama uslovljeno epidemiološkoj situaciji.Download