• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.12.2012

FZZZ : Program za mlade bez radnog iskustva

Federalni zavod za zapošljavanje je 5.12.2012. godine na svojoj internet stranici (http://www.fzzz.ba/projekti/prvo-radno-iskustvo?Itemid=196)
objavio Javni poziv za učešće u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada – prvo radno iskustvo. Korisnici poticaja po ovom programu su poslovni subjekti registrovani u Federaciji Bosne i Hercegovine koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, a ciljnu grupu čine nezaposlene osobe bez radnog iskustva dobi do 30 godina.

Programom je predviđeno sufinansiranje zapošljavanja 500 osoba sa srednjom stručnom spremom III i IV stepena u trajanju od šest mjeseci, kao i 500 osoba sa visokom i višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci.

U skladu sa Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu i Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o usvajanju Programa jačanja konkurentnosti na tržištu rada – prvo radno iskustvo broj: 01/1-49-3196/12 od 29.11.2012. godine (u daljem tekstu: Program), Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) 
r a s p i s u j e 

                                                                                J A V N I     P O Z I V  za učešće u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada – prvo radno iskustvo 

Pozivaju se poslodavci koji su zainteresirani da uz finansijsku podršku omoguće sticanje prvog radnog iskustva i osposobljavanje za rad u struci mladim nezaposlenim osobama dobi do 30 godina, da se prijave na Javni poziv. 

Korisnici po Programu su poslovni subjekti registrovani u Federaciji Bosne i Hercegovine koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa. 

U Programu ne mogu učestvovati : 
institucije koje prijem zaposlenika vrše posredstvom agencija za državnu službu,
poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda ili kantonalnih službi za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službi), a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena sredstva.


Ciljne grupe i poticajne mjere 

Za Program su osigurana sredstva u iznosu od 4.554.000 KM, i to 4.140.000 KM za sufinansiranje osposobljavanja za rad u struci i prvo radno iskustvo nezaposlenih mladih osoba i 414.000 KM za uvećanje utvrđenog iznosa (za 10%) za pripadnike posebne kategorije nezaposlenih mladih osoba. 

Ciljnu grupu čine nezaposlene osobe dobi do 30 godina: 
bez radnog iskustva u struci za koju su se školovale,
prijavljene na evidenciju službi prije objavljivanja Javnog poziva,
visoke i više stručne spreme (VSS - VII stepen i najmanje završen prvi ciklus obrazovanja po Bolonjskom procesu i VŠS),
srednje stručne spreme (SSS - IV i III stepen).

Programom je planirano sticanje prvog radnog iskustva i osposobljavanje za rad u struci 1.000 osoba iz ciljne grupe: 
sufinansiranjem zapošljavanja 500 osoba srednje stručne spreme (SSS - III i IV stepen) u trajanju od šest mjeseci u bruto iznosu od 460 KM mjesečno,
sufinansiranjem zapošljavanja 500 osoba visoke i više stručne spreme (VSS - VII stepen i najmanje završen prvi ciklus obrazovanja po Bolonjskom procesu i VŠS) u trajanju od 12 mjeseci u bruto iznosu od 460 KM mjesečno.

Iznos sufinansiranja se uvećava za 10% utvrđenog iznosa (bez kumulativnog računanja) za pripadnike posebne kategorije nezaposlenih mladih osoba: 
žene
Rome
dugoročno nezaposlene osobe, koje su najmanje 12 mjeseci na evidenciji nezaposlenih
članove šehidskih porodica ili porodica poginulog branitelja
osobe sa invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom
članove domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen
samohrane roditelje, staratelje i hranitelje
roditelje djeteta sa posebnim potrebama
žrtve nasilja: civilne žrtve rata, žrtve nasilja u porodici i dr.
liječene ovisnike
bivše štićenike doma za nezbrinutu djecu. 

Poslodavcu se po Programu može odobriti sufinansiranje zapošljavanja najviše pet osoba jedne stručne spreme, s tim da poslodavci koji imaju do pet zaposlenih mogu zaposliti jednu osobu, 
poslodavci koji imaju od pet do10 zaposlenih mogu zaposliti ukupno tri osobe, a poslodavci koji imaju od 10 do 30 zaposlenih mogu zaposliti  ukupno sedam osoba, dok poslodavci koji imaju 30 i više zaposlenih mogu zaposliti ukupno 10 osoba. 

Prijava na Javni poziv 

Javni poziv za učešće u Programu ostaje otvoren do potpisivanja ugovorā u vrijednosti raspoloživih sredstava opredijeljenih po kantonima. 
Javnim pozivom omogućeno je mladim nezposlenim osobama da koriste obrazac Inicijativa, koji predstavlja instrument za iniciranje realizacije Programa za koji je Zavod osigurao sredstva za sufinansiranje osposobljavanja za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva mladih nezaposlenih osoba dobi do 30 godine III/IV stepena obrazovanja na period od šest mjeseci u ukupnom bruto iznosu od 2.760 KM, odnosno VI/VII stepena obrazovanja na period od 12 mjeseci u ukupnom bruto iznosu od 5.520 KM. 

Osnovne informacije o postupcima, proceduri i aktivnostima iz Programa, nezaposlene osobe iz ciljne grupe i poslodavci dobijaju u Zavodu i službama. 

Osobe koje preuzmu obrazac Inicijativa u nadležnoj Službi ili birou/podružnici ili sa web stranice Zavoda www.fzzz.ba treba da pronađu poslodavca koji će im pod uvjetima Programa omogućiti sticanje prvog radnog iskustva i osposobljavanje za rad u struci u periodu i uz iznos sufinansiranja utvrđenim Programom. Poslodavac izražava pristanak za učešće u Programu potpisivanjem i ovjerom obrasca Prijava na Javni poziv. 

Nakon što se neposredno ili poštom nadležnoj Službi dostavi obrazac Prijava na Javni poziv, potpisan i ovjeren od  poslodavca, uz koji je priložen obrazac Inicijativa, Služba priprema šest primjeraka ugovora o sufinansiranju osposobljavanje za rad u struci, a koje nepotpisane dostavlja poslodavcu na potpis. 

Redoslijed potpisivanja ugovora je prema vremenu prispijeća obrasca Prijave na Javni poziv potpisanog i ovjerenog od poslodavca uz koji je priložen obrazac Inicijativa. 

Uz ugovore poslodavcu se dostavlja popratni akt kojim se traži da uz potpisane i ovjerene ugovore u odgovarajućem roku od 15 dana dostavi: 
ovjerenu kopiju rješenja iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti,
broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,
uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri mjeseca,
uvjerenje o broju zaposlenih osoba ne starije od 30 dana, i to ako aplicira za više od jedne osobe,
kopiju ugovora o radu sa osobom koja je dostavila popunjen obrazac Inicijativa,
kopiju Obrasca JS 3100 (Prijava na obavezna osiguranja putem Porezne uprave Federacije BiH) za istu osobu,
ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uvjeta o pripadnosti socijalno osjetljivoj kategoriji utvrđenoj Programom,
kopiju diplome osobe za koju se sufinansira osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva.

Služba provjerava dokumentaciju te ukoliko je poslodavac dostavio nepotpunu ili dokumentaciju koja nije validna obavještava poslodavca i nezaposlenu osobu o razlozima nepotpisivanja ugovora. 

Ako je dokumentacija validna i potpuna, Služba potpisuje i ovjerava sve primjerke ugovora o sufinansiranju osposobljavanja za rad u struci, te ih dostavlja Zavodu, koji također potpisuje i ovjerava sve primjerke ugovora, a zadržava dva primjerka, te ostale vraća Službi. Služba zadržava dva primjerka ugovora, a dva prosljeđuje poslodavcu. 

Ukoliko poslodavac u ostavljenom roku (15 dana) ne dostavi potpunu i validnu  dokumentaciju, smatrat će se da je odustao od učešća u Programu i u proceduru se uzima prvi sljedeći obrazac Prijava na Javni poziv prema datumu prispijeća. 

Pravdanje i isplata odobrenih sredstava 
Nakon potpisivanja ugovora poslodavac dostavlja potpisane i ovjerene platne liste za plaće osoba za koje se sufinansira osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva, uplatnice za pojedinačne isplate plaća, odnosno, u slučaju zbirne uplate plaća,  kopije izvoda banke iz kojih je vidljiva isplata pojedinačnih plaća za sufinansirane osobe, specifikacije plaća ovjerene u Poreznoj upravi Federacije BiH. 

Služba priprema Izvještaj i dostavlja Zavodu. 

Zavod, na osnovu dostavljenog Izvještaja Službe o ispunjavanju uvjeta za isplatu, korisniku sredstava mjesečno isplaćuje ugovoreni iznos za protekli mjesec do isteka ugovorene obaveze sufinansiranja. 

Po završetku Programa, a prije isplate posljednje mjesečne refundacije dijela bruto plaće, poslodavac je dužan dostaviti primjerak izdate potvrde o završetku osposobljavanja za rad i sticanju radnog iskustva osobe obuhvaćene Programom. 

Obrazac Prijava na Javni poziv, potpisan i ovjeren od  poslodavca, uz koji je priložen obrazac Inicijativa poslodavac dostavlja neposredno ili poštom nadležnoj Službi. 
(ONASA)