• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.02.2020

Obavještenje o provođenju Javnog uvida i Javne rasprave o nacrtu izmjene Regulacionog plana

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-04-1-47/20 i 02-04-1-49/20 od 20.02.2020. godine o usvajanju Nacrta Izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj –sjeverni dio", i Nacrta Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj –južni dio“ provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana, i to u periodu od 27. 02 2020 godine do 12. 03 .2020 godine. Nakon toga organizuje se Javna rasprava dana 17.03.2020.godine u 17,00 sati u Sali općinskog vijeća doma kulture „Edhem Mulabdić“.

Djelimična Izmjena Regulacionog plana „Centar Maglaj –sjeverni dio“ obuhvata prostorni obuhvat između ulica 1. Marta i ulice Viteška, zemljište označeno sa k.č. broj: 1126/1 vlasnik  Općina Maglaj.
Djelimičnom Izmjenom Regulacionog plana bi se u navedenom prostornom obuhvatu izvršile djelimične izmjene i korekcije namjene i razmještaja objekata i površina, Plana parcelacije , Plana građevinskih i regulacionih linija, i umjesto predviđenih poslovnih objekata i garaža opredjelila izgradnja garaža.
U predloženom obuhvatu za planirane garaže riješio bi se kolski prilaz, a u ostalom dijelu obuhvata riješio saobraćaj u pokretu i saobraćaj u mirovanju.
Djelimična Izmjena Regulacionog plana „Centar Maglaj – južni dio “ obuhvata prostorni obuhvat između izgrađenih objekata S30 i S31 i stambenih objekata u ulici Civilnih žrtava rata, lokacija postojećih garaža, zemljište označeno sa k.č. broj: 1430/1 čiji je posjednik Općina
Djelimičnom Izmjenom Regulacionog plana bi se u navedenom prostornom obuhvatu na lokaciji predviđena dva bloka garaža izvršile djelimične izmjene lokacijskog položaja i korekcije namjene i razmještaja objekta, parcelacije i plana građevinskih i regulacionih linija, te u odnosu na postojeće stanje izgrađenosti – postojeći niz garažnih objekata, prema prostornim mogućnostima odredila nova lokacija za izgradnju garaža.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid :
- na Oglasnoj ploči Općine Maglaj ( ulaz u općinu Maglaj)
- prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove kancelarija broj 41
- na web stranici Općine Maglaj

Detaljnije informacije, na Nacrt dokumenta zainteresovana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove , i dostavljati u pisanom obliku, na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam geodestke i imovinsko pravne poslove, Viteška 4. Maglaj.
Pozivaju se svi zainteresovani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Izmjene Regulacionog plana “Centar Maglaj –sjeverni dio“ i „Centar Maglaj –južni dio, prisustvuju Javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.
Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora u obuhvatu izmjene plana da izvrše uvid u Nacrte planova i dostave primjedbe, sugestije i prijedloge .

Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove,  kancelarija broj 41. tel.broj 032 465 825.

Obavještenje možete preuzeti ovdje

Skicu izmjene RP "Centar Maglaj - sjeverni dio" možete preuzeti ovdje

Skicu  izmjene RP "Centar Maglaj - južni dio" možete preuzeti ovdje