• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.02.2020

Održan nastavak 35. sjednice i 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Održan je nastavak 35. sjednice Općinskog vijeća Maglaj i razmatralo se po jednoj tački Dnevnog reda Informacija o provedenim aktivnostima po Nacrtu Statuta MZ koja je primljena k znanju. Doneseni su sljedeći zaključci:

  • *Da Općinsko vijeće, shodno članu 18. Odluke o osnivanju- potvrđivanju MZ na području općine Maglaj raspisuje Izbore za Vijeće MZ u svih 20 MZ, a koji trebaju da se okončaju u roku od 60 dana od dana donošenja ovog zaključka. 
  • *Zadužuje se Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti da obavlja postupke nadzora izbornih aktivnosti u MZ.
  • *Izbori za Vijeća MZ se provode po postupku i na način kako je to regulisano Statutom Općine Maglaj, Odlukom o osnivanju-potvrđivanju MZ na području općine Maglaj i Statutima MZ po kojima su obavljeni prethodni izbori.

 

Isti dan održana je 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj.  Prije usvajanja, načelnik općine predložio je izmjene koje se odnose na proširenje Dnevnog reda sa dodatne dvije tačke Odluka o pristupanju Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju i izradu Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena i  Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica na području općine Maglaj. Također, skinute su tačke Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Nalić (Ibrahim) Enveru i Nalić (Mehe) Ibrahimu iz Maglaja, radi oblikovanja građevinskih parcela sa prilaznim putem i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Bajrić (Salih) Ševalu iz Liješnice, općina Maglaj, radi formiranja građevinske parcele.

Usvojeni su Osnovni zadaci i programska orijentacija Općinskog pravobranilaštva za rad u 2020.godini, kao i  Odluka o konačnom imenovanju Općinskog pravobranioca i odmah nakon usvajanja Općinska pravobraniteljica je dala svečanu izjavu. Zatim, usvojen je Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2020-2022. godine i Plan i program održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta sa finansijskim pokazateljima za 2020. godinu.

U nastavku rada sjednice, usvojena je Odluka o pristupanju Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju i izradu Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena i  Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica na području općine Maglaj. 

Također, usvojen je Prijedlog Odluke o prosječnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2020. godinu, Rješenje o razrješenju člana Općinske izborne komisije Maglaj, Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana OIK-a Maglaj i Odluka o davanju savlasnosti JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica za postavljanje dva AB stuba u putnom pojasu – na dijelu parcele označene sa k.č.br. 2265 k.o. Kosova.

Usvojen je Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2020.godinu ( raspisana Javna rasprava u trajanju od 30 dana-zadužena Služba za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva da istu provede ), kao i  Nacrt Programa utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2020.godinu ( raspisana Javna rasprava u trajanju od 20 dana- zadužena Služba za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva da istu provede ).

Dalje je usvojena Odluka o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Liješnica“ – Plan poslovno radne zone Liješnica, Odluka o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-južni dio“, Odluka o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, te Odluka o pristupanju dijelimične izmjene Regulacioni plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ po zahtjevu „Džino“ d.o.o. Maglaj.

Na kraju je uslijedio brifing načelnika općine između dvije sjednice i Vijećnička pitanja i inicijative.