• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.12.2012

2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MAGLAJ

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09), i zaključka Kolegija od 30.11.2012.godine,

SAZIVAM
2. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 6.12.2012. godine u 16,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj

- Verifikacija zapisnika
- Vijećnička pitanja


DNEVNI RED


1. Informacija o izvršenju Budžeta-Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.- 30. 09. 2012. godine

2. Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2013.godinu

3. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2013.godinu

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na dodjelu koncesije na istraživanje mineralnog resursa mrkog uglja na lokalitetu Brezove Dane Općina Maglaj

5. Prijedlog Odluke o davanju uslovne saglasnosti za korištenje nerazvrstanih (nekategorisanih) lokalnih puteva za istražne radove na prostoru Brezove Dane kod Maglaj

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na dodjelu koncesije na istraživanje i eventualnu eksploataciju mineralnog resursa – dijabaza na lokalitetu Donji-Rakovac Općina Maglaj

7. Prijedlog Rješenja za dodjelu zemljišta na kome je izgrađena garaža vlasnika Sinanović (Haso) Zaima iz Maglaj

8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist Gušo (Mujo) Rasima i Lokmić (Šabana) Hajrije

9. Prijedlog Rješenja o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Ruvić (Omer) Ahmeta i dodjeli zemljišta radi formiranja građevinske parcele za postojeći objekat

10. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta od Gračić (Mustafe) Adema iz Bijele Ploče

11. Prijedlog Rješenja o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Lošić (Esad) Kemala iz Maglaj

12. Odluka o izmjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi

13. Prijedlog Rješenja o formiranju građevinske parcele za izgrađeni objekat u suvlasništvu Hodžić (Remzo) Nisaha i Hodžić (Munib) Senade

14. Stručno mišljenje o pismu namjere za kupovinu zemljišta

15. Informacija vezana za utvrđivanje lokaliteta za postavljanje privremenih objekata

PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić