• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.01.2020

35. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 20.01.2020.godine, sazivam 35. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 31. 01. 2020. godine sa početkom u 09:30 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:
Verifikaciju Zapisnika sa 34. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

 

DNEVNI RED

1. Program rada Načelnika općine i općinskih službi za 2020. godinu; Download

2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2020.godinu; Download

3. Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2021.godinu; Download

4. Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018-2020. Općinsko vijeće; Download

5. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor Općinskog pravobranioca Općine Maglaj; Download

6. Odluka o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima Komisija Općinskog vijeća; Download

7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka i samostalnih vijećnika u 2020. godini; Download

8. Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije; Download

9. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ zahtjev Zovko Metilda iz Žepča, po punomoćniku Rizi Mezetoviću, advokatu; Download

10. Nacrt/Prijedlog Odluke o prosječnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2020. godinu; Download

11. Informacija o provedenim aktivnostima po Nacrtu Statuta MZ; Download


Brifing Načelnika općine između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative.