• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.01.2020

KONKURS za izbor  i imenovanje direktora/direktorice JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj

 

Na osnovu člana 7. I 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH (Sl.novine F BiH br.34/03), na osnovu člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl.list R BIH br 6/92, 8/93 i 13/94), člana 9. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti (Sl.nov. Ze-do kantona br. 8/99), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu (Sl.novine Ze-do kantona broj 8/19), člana 35,36,40 i 41. Pravila JU OB „Narodna biblioteka“ Maglaj, člana 16. Pravilnika o  unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji poslova u JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj (Sl.nov. Općine Maglaj 3/04),  Upravni odbor JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj ( u daljem tekstu JU Biblioteka), na osnovu Odluke br.I/64-20, na sjednici održanoj 10.1.2020. godine raspisuje

 

KONKURS

za izbor  i imenovanje direktora/direktorice JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj

 

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora /direktorice JU OB „Narodna biblioteka“ Maglaj

OPIS POZICIJE/POSLOVA

 • *Organizuje i rukovodi radom Ustanove
 • *Zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima
 • *Odgovara za zakonitost rada Ustanove
 • *Predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja
 • *Izvršava odluke Upravnog odbora
 • *Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa
 • *Podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu i finansijskom poslovanju
 • *Vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Ustanove.

 

Opći uslovi:

1.da je državljanin Bosne i Hercegovine

2.da je stariji od 18 godina

3.da je zdravstveno sposoban za obavljanje funkcije za koju se kandiduje

4.da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili
entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene
pozicije

5.da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora

6.da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH

7.da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH

8.da se na njeg ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati i posebne uslove:

 • *visoka stručna sprema (VII stepen), bibliotečkog smjera
 • *položen stručni ispit iz bibliotekarstva
 • *pet godina radnog iskustva u struci od dana sticanja tražene stručne spreme
 • *prethodno iskustvo na rukovodećim poslovima u kulturi
 • *poznavanje rada na računaru
 • *predložen okvirni četverogodišnji Program rada Biblioteke koji podrazumijeva: a) Plan poslovnih i programskih aktivnosti i b) Okvirni finansijski i kadrovski plan njegovog ostvarivanja.

 

Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine. Osnovna plaća 1.040 KM.

Direktora/direktoricu imenuje Upravni odbor JU Biblioteka Maglaj uz prethodno pribavljenu saglasnost Osnivača. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

 Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

 • *pregledna profesionalna biografija u kojoj se hronološki i precizno navode svi podaci koji potvrđuju ispunjavanje posebnih uslova
 • *dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu tražene stručne spreme
 • *dokaz o položenom stručnom ispitu
 • *dokaz o radnom iskustvu
 • *uvjerenje/potvrdu o prethodnom iskustvu na rukovodećim poslovima u kulturi
 • *dokaz o poznavanju rada na računaru
 • *uvjerenje o državljanstvu
 • *uvjerenje o prebivalištu
 • *izjavu da lice nije obuhvaćeno odredbom člana IX,1 Ustava BiH, te da se na njeg ne odnosi stav 4,5,6 i 7 općih uslova (ovjerenu u nadležnoj službi općine koja vrši ovjeru potpisa, izdatu nakon objave Javnog konkursa)
 • *okvirni četverogodišnji Program rada Biblioteke koji podrazumijeva: a) Plan poslovnih i programskih aktivnosti i b) Okvirni finansijski i kadrovski plan njegovog ostvarivanja.

Prednost imaju kandidati koji mogu priložiti dokumente kojima se dokazuju rezultati rada ostvareni u oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i menadžmenta.

Napomena: Priloženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili kao ovjerenu kopiju ne stariju od šest mjeseci. U protivnom smatrat će se da je dokumentacija nepotpuna. Kandidati koji blagovremeno dostave prijavu na Konkurs uz potpunu dokumentaciju bit će pozvani na intervju, a o čijem će terminu održavanja prethodno blagovremeno biti obavješteni. Kandidati koji pristupe intervjuu dužni su ukratko prezentovati predloženi Program rada Biblioteke.

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od petnaest dana od dana imenovanja dostaviti Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, Uvjerenje o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje.

Skraćeni tekst Konkursa bit će objavljen u listu „Dnevni avaz“, a cjelovit tekst u Službenim novinama F BiH, web stranici Osnivača, web stranici Službe za zapošljavanje i oglasnoj ploči Ustanove.

Prijavu sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice – ne otvaraj!“, slati na adresu: JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj, ul. Sulejmana Omerovića br.2, 74250 Maglaj. Kontakt telefon: 032 609 571.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 UPRAVNI ODBOR