• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.01.2020

JAVNI KONKURS za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je

 

JAVNI KONKURS

za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu

„Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu

 

 Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1%.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede i to na slijedeći način:

 

-  do 250.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 2 do max. 9 zaposlenih,

-  do 350.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 10 do max. 49 zaposlenih,

-  do 500.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 50 do max. 249 zaposlenih.

 

Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70%-tnom iznosu za finansiranje stalnih sredstava, a najviše 30% odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.

Podnosioci prijava pripremaju prijedloge projekata u skladu sa Javnim pozivom i Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga koje su dostupne na internet stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba).

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,

Ante Starčevića b.b. (Hotel „ERO“), 88000 Mostar

s naznakom:

Ne otvarati – po Javnom konkursu za Program

„Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu

 

Na poleđini koverte obavezno navesti:

-   naziv – ime podnosioca prijave;

-  adresu i kontakt telefon:

-  ovjeriti pečatom podnosioca prijave

 

Prijave se dostavljaju do 31.01.2020. godine (petak), odnosno prihvataju se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.