• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.10.2019

32. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 24.10.2019.godine, sazivam 32. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 31.10. 2019. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:
Verifikaciju Zapisnika sa 31. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

DNEVNI RED

1. Periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.09.2019. godine;  Download

2. a) Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020.godinu; Download
      b) Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020.godinu; Download

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Liješnica“ – Plan poslovno radne zone Liješnica;  Download

4. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“;  Download

5. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – južni dio“;  Download

6. Prijedlog Odluke za uklanjanje jednog platana u Viteškoj ulici;  Download

7. Odluka o osnivanju Podružnice Javne ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj Podružnica „Sportska dvorana“ Maglaj;  Download

8. a)Informacija o stanju socijalne zaštite na općini Maglaj;  Download
     b)Nacrt Odluke o socijalnoj zaštiti na općini Maglaj;  Download

9. Informacija o sportu i stanju sportskih objekata na općini Maglaj za 2019.godinu;  Download

10. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj za 2018.godinu (01.01.-
30.06.2019. godine);  Download

11. Informacija o radu NVO na općini Maglaj koja se finansiraju iz Budžeta općine;  Download

12. Informacija o rizicima od prirodnih i drugih nesreća na području općine Maglaj; Download


Brifing Načelnika općine između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative.