• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.09.2019

31. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 19.09.2019.godine, sazivam 31. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 26.09. 2019. godine sa početkom u 10:00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:
Verifikaciju Zapisnika sa 30. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

 

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti „Natron-Hayat“-u d.o.o. Maglaj za gradnju mosta preko rijeke Liješnice na dijelu k.č.b.2765/2 k.o. Maglaj; Download
2. Odluka Općinsko Vijeće Maglaj ne daje saglasnost za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg kompleksa „Asfaltne baze„ na lokalitetu Bistrica, investitora DD „Dobojputevi“ Doboj Jug;  Download
3. Odluka Općinsko vijeće Maglaj ne daje saglasnost za izgradnju „Eko asfaltne baze„ u naselju Poljice, po zahtjevu DOO „Geo put“ Maglaj asfaltna baza „Geo-put“ ;  Download
4. Odluka o visini zakupnine u stambenim jedinicama izgrađenim u okviru projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja „Projekat CEB – II“; Download
5.
a)Informacija o stanju socijalne zaštite na općini Maglaj;  Download
b)Nacrt Odluke o socijalnoj zaštiti na općini Maglaj;  Download
6. Rješenja o razrješenju i imenovanju članova u Komisijama Općinskog vijeća:  Download
7. Informacija o sportu i stanju sportskih objekata na općini Maglaj za 2019.godinu;  Download
8. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj za 2018.godinu (01.01.-30.06.2019. godine);  Download
9. Informacija o radu NVO na općini Maglaj koja se finansiraju iz Budžeta općine;  Download
10. Informacija o rizicima od prirodnih i drugih nesreća na području općine Maglaj;  Download
11.
a) Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018.godini i planovi gospodarenja za 2019. godinu, uz tabelu, Download
b) Informacija o stanju gazdovanja šumama na području općine Maglaj u 2018. i 2019.godini;  Download

Brifing Načelnika općine između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative.