• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.04.2019

O d l u k a o poništenju dijela javnog konkursa za prijem dva radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

 

Na osnovu člana 9-12 Pravilnika o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Maglaj, Odluke Upravnog odbora Centra, broj: 01/01.4-4-1/19 od 27.02.2019.godine,   Odluke direktorice, broj:01/04.1-4-1/19 od 15.03.2019.godine, te člana 38.Pravila Centra, Direktorica JU Centar za socijalni rad Maglaj donosi:

 

O d l u k u

o poništenju dijela javnog konkursa za prijem dva radnika u radni odnos na

određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

 

I.

Ovom Odlukom poništava se dio javnog konkursa, broj:01/04.1-4-2/19  od 18.03.2019.godine za prijem dva radnikau radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, objavljenog na zvaničnoj internet stranici Općine Maglaj, oglasnoj ploči Centra, oglasnoj ploči nadležne Službe za zapošljavanje, te u dnevnom listu “Avaz”, dana 18.03.2019.godine, i to:

-pozicija br.1. dipl.socijalni radnik, 1 izvršilac, naodređeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.

 

II.

Ovu Odluku Centar je obavezan dostaviti svim prijavljenim kandidatima u konkursnom postupku za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od jedne godineza poziciju br.1.

 

III.

Ova  Odluka stupa na snagu danom objavljivanja, a ista će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Općine Maglaj, oglasnoj ploči Centra, oglasnoj ploči nadležne Službe za zapošljavanje, te u dnevnim novinama “Avaz”.

 

Obrazloženje

 

Uvidom u tekst konkursa ustanovljeno je da je došlo do greške prilikom objavljivanja konkursa iz člana I. Ove Odluke, iz razloga što je kod radnog mjesta dipl.socijalni radnik (pozicija br.1.), kod posebnih uslova za zasnivanjeradnog odnosa navedeno slijedeće:  VII stepen stručne spreme, dipl.socijalni radnikili bachelor socijalnog rada sa ostvarenih 240 ECTS bodova, a Pravilnikom o radu ,unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Maglaj nije izričito naveden broj potrebnih ECTS bodova za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta, te je time izvršena diskriminacija prema kandidatima koji također imaju zvanje bachelor socijalnog rada i VII stepen stručne spreme, ali sa ostvarenih 180 ECTS bodova. 

Na osnovu navedenog direktorica Centra donosi Odluku da se poništi dio javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, za poziciju br.1. dipl.socijalni radnik.