• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.01.2019

JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje  projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu

 

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu i člana 35. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 10/18) Općinski načelnik d o n o s i

 

JAVNI POZIV

za finansiranje/sufinansiranje  projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava neprofitnih organizacija i udruženja za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti: kulture, sporta, zdravlja, rada sa osobama sa invaliditetom, socijalnih usluga, unapređenja standarda boračkih kategorija, prevencija bolesti ovisnosti, humanitarne djelatnosti, afirmacije mladih, očuvanja kulturno-historijske baštine,  i ostalih i sl.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća i pravo na dodjelu sredstava imaju registrovana udruženja i neprofitne organizacije čiji su projekti iz oblasti koje su predmet Javnog poziva, a koja ispunjavaju opće i posebne kriterije iz Javnog poziva.

 

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Opći kriteriji:

1.registracija udruženja za djelovanje na području općine Maglaj, odnosno Bosne i Hercegovine,

2.realizacija projekata koji su od interesa za građane općine Maglaj ili doprinose razvoju i

3.afirmaciji općine Maglaj i provode se na području općine Maglaj,

4.ekonomska i društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi,

5.program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

6.finansijski plan za tekuću godinu,

7.izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu),

8.finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini;

9.organiziranost i broj članova udruženja,

10.broj lica koja učestvuju u realizaciji projekta,

11.specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju.

Posebni kriteriji:

1.mogućnost uključivanja invalidnih osoba u predloženi projekat,

2.projekti čije su aktivnosti usmjerene na konkretne akcije i konkretne ciljne grupe u navedenim oblastima.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumenti koje je potrebno dostaviti u prijavi:

1.Popunjene prijavne obrasce za finansiranje/sufinansiranje projekta se može direktno preuzeti u prostorijama zgrade Općine Maglaj Viteška 4 Maglaj – Protokol ili u prilogu:

*Projektni prijedlog

*Pregled budžeta/proračuna

*Matrica logičkog okvira

*Plan aktivnosti i promocije

*Administrativni podaci o aplikantu

*Finansijska identifikaciona forma

*Izjava podobnosti

*Lista za provjeru

 

2.Rješenje o registraciji (ukoliko je izmijenjeno, dostaviti i osnovno rješenje);

3.Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj i račun u poslovnoj banci;

4.Program rada za tekuću godinu;

5.Finansijski plan za tekuću godinu;

6.Finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene od svih donatora u prethodnojgodini;

7.Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ili uvjerenje poreske uprave da udruženje/organizacija nije poreski obveznik;

8.Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike ili izjava ukoliko udruženje/organizacija nema zaposlenih lica;

9.Bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu;

10.Dokaz da je udruženje/organizacija registrovano u oblasti za koju se podnosi prijedlog projekta (iz Rješenja oregistraciji ili Statuta udruženja);

11.Izjava o finansiranju udruženja iz drugih izvora ili drugih nivoa vlasti u 2019. godini.

Dokumentaciju je potrebno numerisati i dostaviti redoslijedom kako je navedena.

Organizacija/udruženje koje je registrovano u 2018. godini i nije dobilo sredstva za projekte, nijedužno dostaviti dokumentaciju pod rednim brojevima 6. i 9.

 

OCJENA PRIJAVA:

Ocjenu i pripremu prijedloga rang liste projekata neprofitnih organizacija i udruženja pristiglih na ovaj poziv, vrši Komisija koju imenuje Općinski načelnik Maglaj.

Neće se uzeti u razmatranje prijave neprofitnih organizacija i udruženja:

 • -koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku odobrenih budžetskih sredstava za nprojekte u prethodnom periodu, a prema uslovima propisanim aktima o odobravanju,
 • -koji apliciraju sa projektima koji je ranije podržala Općina Maglaj.

Neće se uzeti u razmatranje prijave neprofitnih organizacija i udruženja:

 • -koji ne ispunjavaju opće i posebne kriterije iz ovog poziva,
 • -čiji projekti nisu prijavljeni na način propisan ovim pozivom,
 • -čiji projekti imaju komercijalni ili isključivo naučno-istraživački karakter,
 • -čiji su projekti napravljeni samo u korist članova organizacije/udruženja,
 • -čiji projekti nemaju konkretne i mjerljive aktivnosti.

Makimalni iznos sredstava za koji se aplicira su:

 • -Budžet za mlade do 1.000 KM (za projekte koji imaju internacionalni i takmičarski karakter, koji obuhvataju učesnike iz većeg broja gradova Komisija će posebno razmatrati);
 • -Kultura do 5.000 KM ;
 • -Omladinski sport do 60.000 KM (kategorisana po broju članova i nivou takmičenja)
 • -Civilna udruženja do 1.500 KM

Za udruženja koja su osnovana sa namjerom pomoći u ispunjavanju osnovnih prava određenih kategorija stanovništva (boračka i civilna) visinu sredstava će se odrediti u skladu sa pristiglim aplikacijama).

 

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv – ne otvaraj“, na protokol Općine Maglaj ili poštom na adresu:

Općina Maglaj

Viteška 4

74250  Maglaj

(sa napomenom za koju oblast se predaju aplikacije : mladi, kultura, civilna udruženja, sport, boračka udruženja)

Prijava u cjelosti mora biti dostavljena u printanoj formi na A4 formatu i na CD-u.

Svi dokumenti koji se predaju u prijavi moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 10.02.2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

U okviru Javnog poziva organizuju se „Otvoreni dani“ dana 04.02.2019.godine i 08.02.2019.godine u sali Općinskog vijeća Maglaj u periodu od 11,00 do 13,00 sati gdje će svi zainteresovani aplikanti imati mogućnost da postave pitanja oko eventualnih nejasnoća  iz Javnog poziva.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba.

Protiv Odluke o izboru korisnika sredstava, učesnik Javnog poziva može podnijeti prigovor Općinskom načelniku Maglaj u roku tri dana od dana objavljivanja rezultata.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem e-maila: eldina.mehinagic@maglaj.ba i ferhat.bradaric@maglaj.ba