• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.01.2019

Obavještenje o izlaganju Nacrta Izmjene Regulacionog plana

 

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-2887/18 od 27.12.2018. godine o usvajanju Nacrta Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana i to u periodu od 07.01.2019. godine do 21.01.2019. godine.

Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište označeno sa k.č. broj: 1564/7 povšine 885 m2 i k.č. broj: 1547/3 površine 360 m2, čiji je posjednik „SARAJ-MILK“ d.o.o. Maglaj, i dio k.č. broj: 1564/1 čiji je posjednik Općina Maglaj, koje se nalazi u ulici Aleja Ljiljana, kod poslovno-stambenog objekta SP 70.

Izmjenom Regulacionog plana bi se za planirani stambeno-poslovni objekat koji je na grafičkom prikazu Namjena i razmještaj objekata, Plan parcelacije i Regulacionih i Građevinskih linija, određen u okviru građevinske parcele broj 141 izvršile djelimične korekcije, dimenzija i spratnosti.

Djelimične korekcije odnose se na izmjenu dimenzija planiranog objekta od 50,00 x ( 11,50-max 15,00 ) metara u prizemlju i 50,00 x 11,50 metara u spratnim etažama, tako da se širina povećava za cca 5,0 metara i iznosi 50,00 x 16,00 metara. Spratnost planiranog objekta po planskoj dokumentaciji od P+4+m, koja bi se povećala za suterensku i jednu spratnu etažu i iznosila Po ( podrum ) + P ( prizemlje ) + 6S ( spratnih etaža ).

Osim navedenih korekcija u okviru šireg obuhvata, bi se izvršile korekcije okolnog i unutrašnjeg uređenja prostora oko objekta SP 70, internim saobraćajnicama predvidio prilaz objektu kao i ulaz suterenski dio objekta, te u okviru slobodnog prostora predvidio parking prostor.

Planiranim korekcijama se ne mijenjaju građevinske i regulacione linije koje su utvrđene Regulacionim planom od ulice Aleja Ljiljana.

Izmjena Regulacionog plana se radi u skladu sa članom 50. Stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 01/14 ).

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid:

*na Oglasnoj ploči Općine Maglaj ( ulaz u zgradu Općine )

*prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41,

* i u prilogu:

-KARTA 1.

-KARTA 2. 

Detaljnije informacije, na Nacrt dokumenta zainteresirana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Nakon isteka roka za javni uvid, organizovat će se javna rasprava na Nacrt Izmjene Regulacionog plana u roku od 15 dana.

O tačnom datumu i mjestu održavanja javne rasprave, građani će biti naknadno obavješteni, putem sredstava informisanja.

Pozivaju se zainteresovani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ i daju svoje mišljenje.

Posebno se pozivaju vlasnici  nekretnina i korisnici prostora u obuhvatu izmjene plana, kao i vlasnici i korisnici zemljišta šireg područja da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave primjedbe, sugestije i prijedloge.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u kancelariji broj 41., Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Ulica Viteška broj 4. Maglaj.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija 41., broj telefona  032 465 825.