• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.11.2018

22. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 27.11.2018. godine, sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 04.12.2018. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

 

DNEVNI RED

1. Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu; Download

2. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu; Download

3. Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Dječiji vrtić“ Maglaj; Download

4. Odluka o izgradnji „Gradskog parka“; Download

5. Prijedlog Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama općine Maglaj; Download

6. Odluka o izmjeni sadržaja pečata i njegova izrada za potrebe Općine Maglaj; Download

7. Nacrt Strategije razvoja turizma općina Maglaj 2019 – 2024. godina; Download

8. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih taksi; Download

9. Informacija o stanju socijalne zaštite i prijedlozi mjera za poboljšanje iste na teritoriji općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2018.godine; Download

10. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj za 2018. godinu (01.01.-30.06.2018); Download

11. Informacija o sportu na području općine Maglaj, sa pokazateljima o sportskim rezultatima, stanju sporta i sportskih objekata za 2018.godinu; Download

12. Informacija o radu Radne grupe za provođenje aktivnosti vezanih za rad i funkcionisanje Mjesnih zajednica na području općine Maglaj, sa prijedlogom narednih aktivnosti; Download

13. Odluka o uvođenju Jedinstvenog registra MZ.

 

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

- Vijećnička pitanja i inicijative